Tillbaka till alla Utlysningar

Hypotesprövning Steg 1

  • Sedan 2019 återkommande 2 ggr/år.

I det här erbjudandet ville BioInnovation stödja mindre forsknings- och innovationsprojekt med en frågeställning av innovativ karaktär. Det innebär att nyhetsvärdet och osäkerhetsfaktorn skulle vara högre än i mer traditionella projekt. Projektformen var inte avsedd att lösa ett befintligt industriellt problem utan skulle vara en möjlighet att bekräfta eller avfärda en hypotes.

Varför var utlysningen viktig?

Syftet med utlysningen var att stimulera ett högre risktagande och generera nya visionära idéer som har potential att väsentligt bidra till och dra nytta av övergången till en biobaserad ekonomi. Antingen var idén tekniskt nyskapande och banbrytande med stor marknadsmässig potential, eller så var idén kommersiellt nyskapande och har tydligt kundfokus med potential att snabbt nå marknad.

Vad finansierades?

Projekten skulle syfta till att bekräfta eller avfärda innovativa uppslag för att i steg 2 undersökas vidare i ett mer omfattande projekt. Hypotesprövning 1 skulle behandla en frågeställning av radikal och innovativ karaktär. Detta innebär att nyhetsvärdet och osäkerhetsfaktorn skulle vara högre än i mer traditionella projekt. Projektets frågeställning kunde ha sitt ursprung i ett olöst problem eller i ett identifierat behov. Projektformen var inte avsedd att lösa ett befintligt, mindre industriellt problem utan snarare en möjlighet att bekräfta eller avfärda ett uppslag för ett mer omfattande projekt. Denna utlysning var avsedd att vara öppen på så många sätt som möjligt. Exempel på konkreta aktiviteter gavs inte, för att undvika att de uppfattades som avgränsningar.

Vem kunde söka?

Utlysningen vände sig i första hand till tillverkare, leverantörer och användare av biobaserade material, produkter och tjänster. Även universitet, högskolor, forskningsinstitut och andra relevanta aktörer omfattas av erbjudandet, men hypotesprövningen skulle då ske i samverkan med behovsägare. Projektgruppen ska bestå av minst två parter varav minst en var ett företag.

Hur mycket kunde man söka?

Projekten kunde ansöka i två steg. I det första steget prövades ett flertal hypoteser i mindre projekt. Den indikativa budgeten var 3,5 miljoner kronor per ansökningstillfälle. Bidrag beviljades med högst 500 000 kronor och högst 50 procent av de budgeterade stödberättigande kostnaderna per projekt. Företagsparter skulle finansiera resterande 50 procent. Projekttiden för Hypotesprövning 1 var ca 6 månader.

Det andra steget, som inte beskrivs vidare här, gav sedan en möjlighet för genomförda projekt ur steg 1 att få större finansiering för att arbeta vidare kring en bekräftad hypotes. Steg 2 kunde endast sökas för projekt som genomfört och slutrapporterat steg 1.

Utlysningen är återkommande sedan 2019 vid två tillfällen/år. Projekten som finansieras förväntas pågå runt 6 månader. Information om genomförda projekt finns under Hypotesprövningsprojekt på vår projektsida.

Projekt som har beviljats medel

Omgång 1 2015

Användning av teknik från stålindustrin för serieproduktion av träprodukter
Ny metod för framställning av ´underhållsfria´ och ´nötningsbeständiga´ trämaterial
Streaming Materia – immateriellt ägande av fysiska objekt
BioModifierade ytor för digital tryckning utseende och känsla
Ökad användning av kemikalier från skogsråvara i färg & lack
Ligninbaserade komponenter i Li-jonbatterier vägen mot gröna batterier? Samt Ligninbaserad kolfiber-komposit 
3D-skriven komposit av cellulosa och spindelsilke
Superstarka biokompositmaterial av kolhydrater från massafiber och havre
Skogsråvara- en komponent i skyddet av bilens underrede och skarvar
Svensktillverkat proteinrikt livsmedel från skogsindustriella restströmmar
The recycled textile-fibre paper materials (TREeToP)
Biokompositer av termoplastisk cellulosa genom smältbearbetning
Tillverkning av kortfibergarn
Biobaserat beläggningsmaterial för optiska fibrer
BioBlade – Utvärdering av naturfiberförstärkt komposit för tillämpning i vindkraftsblad
Lansering av textilprodukt från svensk skog 
EkoMini- Biobaserade kompositer för båtbyggare
3D Bioprinting av funktionella material från ved, WOODINK 
Konceptdesign – kundanpassad design och resurseffektiv produktion
Textil från havsråvara
Utvinning av oleosin ur rapspressrest; en ny ingrediens som hindrar fettoxidation och stabiliserar emulsioner
Ecohelix – tillämpning med dissolving massa produktion 

Omgång 2 2017

Värmeledande papper
Cuboid
Quartzene som potentiellt brandskyddsmedel för ytbehandling av trä
Kompositmaterial av cellulosa i olika former 
Renol – Länken mellan skogs- och plastindustrin
HoloNano 
Biobaserad granulat för 3D-printing 
Funktionaliserade expanderbara cellulosaskum
Biobaserade våtstarka förpackningsmaterial 

Omgång 3 2018

Biobaserade lim från bark för tillverkning av träpaneler (viBRANt) 
Biobaserad barriär för att ersätta aluminium
Förnyelsebar basolja från biobaserade råvaror 
Streamateria Virtual Gateway 
Hållbart miljövänligt trä genom skräddarsydd impregnering 
PhatherTex: Biobaserade och biologiskt nedbrytbara textilier från bioplaster och fjädrar
Förädling av biokol i urban förorenad mark 
Andmat – en vattenbaserad biomassa med potential
BioPitch 
Trägrund
Helt ligninbaserade kolfiberkompositer 

Omgång 4 2018

Biobaserade superabsorbenter i matförpackningar
Ren biogas med infraljud i ett steg
Pappersbaserade lättviktsstrukturer med EMI-skyddande funktion för fordon (PulpFun)
Förbättring av verkningsgraden hos kiselbaserade solceller genom applicering av biobaserat material från alger
Björkbark – återvinning och användning som träimpregneringsmedel
CelluPac – ett biobaserat alternativ till EPS för tillverkning i full skala
Förnybara vattenavvisande medel för fiberskivor baserade på tallolja
Disruptiv systeminnovation för svensk ullförädling

Omgång 5 2019

Nyskapande grönt grafen för högteknologiska tillämpningar
Bättre sågning
Nanocellulosahydrogelsårförband för brännskador
Miljövänlig och hållbar impregnering av trä med biobaserad olja ett alternativ till impregnering med biocider

Omgång 6 2020

Utveckla och tillverka en återförslutbar konsumentförpackning baserad endast på biomaterial
Hållbar ytskyddsbehandling av virke för konstnadseffektivt byggande
Framtidens skidhjälm baserad på hållbara material
Transparent papper i förpackningsapplikationer

Omgång 7 2020

Betulin från björknäver: Fuktspärr för moderna förpackningar
Högpresterande syllar från restprodukter av KL-skivor för prefabricerat volymbyggande i trä
BioCell-Filament
Biobaserad odlingsmedia till växtpaneler för urbana ekosystemtjänster
Hemkomposterbart pulver som ersättare för PFAS- och plastbaserade barriärer i matförpackningar
Finjustering av egenskaper hos fibrer av nanocellulosa för användning i nonwoven-material
LI-LI-BIO: Fettavskiljning och valorisering av livsmedelsindustrivatten med innovativ skogsbaserad biosorbent
Ett cirkulärt koncept för en hållbar skoindustri
Biobaserade aerospacekompositer

Omgång 8 2021

MYCO: Från biobaserade restströmmar till fossilfritt mycelmaterial
Ligninbaserade spånskivor
Verifiering av produktion av stabiliserad pyrolysolja hos Cortus
Förnyelsebara cellulosabaserade nonwovenmaterial som superabsorbenter för hygien- och hälsosektorn
Fossilfri lamineringsfolie för glas
GoneShells Biobaserade nedbrytbara förpackningar
Skog för Sport
Nya hållbara specialkemikalier för pappers- och massaindustrin
En svensk snowboard tillverkad av svensk biokomposit
Utveckla icke-vävda material med biobaserade och hem komposterbara barriärer för DMF för cirkulär förpackning
Utvärdering av ett nytänkande nanofiberbaserat bärarmaterial för bättre kvalitet och yields vid cellodling
Biobaserad grafen i transparenta ledande filmer

Omgång 9 2021

Aluminium biokomposit hybrid laminat (ABC-laminat)
Innovation i biobaserad skidstavstillverkning
Gröna kemikalier ur pyrolysolja för träskydd och trälim
Ledande ligninkompositer för smart konsumentelektronikfodral
In situ fibrillering av nanocellulosa för kostnadseffektiva, och högpresterande lättviktskompositer
Kolinbindande lättballastbetong
Pressure Sensor Matrix Using Conductive Carbon:Cellulose Nonwoven for Health Care
Digitalisering av båttillverkning för cirkulär bioekonomi: 3D -tryckt kajak baserad på träfiberförstärkt återvunnen plast
Resurseffektiv biobaserad sammanfogning av CLT
Biobaserade flergångsförpackningar och retursystem för take-away mat och dryck
Biobaserad transparent brandskyddsfärg för trä i byggnadskonstruktioner
Uppgradering biomassa till ett multifunktionellt luftfilter

Omgång 10 2022

Laserförstärkt ledningsförmåga i biobaserade grafenfilmer
Avancerade biobaserade kompositer 
Ligumen — helt ligninbaserad blandning för komplett bitumenersättning i kall-applicerad asfaltbetongberedning 
100% Biobaserade fluorfria brandskum från svensk bioråvara 
Cellulosafiberbaserad ledande gel producerad i pilotskala för hjärtövervakning
Biobaserat skandinaviskt veganläder baserat på skogs- och matsidoströmmar
Förnybara biokolbaserade bipolära plattor för hållbar bränslecellsteknik (BioBPP) 
Ersätta cement i Träullitskivor 
Rosta med pellets: Pelletsteknik för processindustrin 
Biobaserade material för bas till takboxar 
Biobaserat sammansatt filter för småskaliga vattenreningsenheter 
Byggsystem KL Hybrider 
Vall och havre som råvara för produktion av bioplaster och biokompositer – nya affärsmöjligheter 
Limfria biobaserade skivmaterial 
Lätta, högpresterande och energieffektiva hybridkompositer av naturliga fibrer och kolfiber (Encore)

Omgång 11 2022

BioPCB för höga frekvenser
En process för biobaserat magnetiskt aktivt kol för vattenrening 
Stärkelsebaserade syre- och vattenångbarriärer för pappersförpackningar 
PyCCS – Effektiv och klimatsmart framställning av biokol
Produktion av hållbara och rena kemikalier från avfallsbaserade fettsyror – PureVFA 
Gröna Cellfabriker, Hållbara kemikalier från CO2 
Använda hållbart biomaterial som fordonskomponenter i vinterterräng
Betulin – Biobaserade tensider 
Biobaserade skumadsorbenter för luftrening 
Säkerhetsbyggnader i trä och biobaserade material 
Nya biobaserade HPL och LPL med ligninbaserat harts för bygg-och möbelindustrin 
Hållbar elektrokemi baserat på råvara från papper & massaindustrin restprodukter 
Utvärdering och förkvalificering av innerväggssystem baserat på lågvärdiga biobaserade material 

Omgång 12 2023

Artificiell Kärnved: Funktionell modifiering av tall splintved för hållbara fönsterapplikationer 
Nya biobaserade tvärbindare för förbättrad prestanda hos förpackningspapper 
Frustuler från kiselalger, ett biobaserat och hållbart bärarmaterial med bred tillämpningspotential 
Hög-presterande barriärbeläggningar till förpackningar med biobaserade substrat 
CASSPAK – 100 % biobaserade skum för hållbara förpackningar 

Omgång 13 2023

Ligninbaserat skum för högpresterande sportdämpning
SusSand – Hållbart sandwichmaterial från tillvaratagen skogsbiomassa
Hållbara Smarta Verktyg: Cellulosafiber restprodukter för Cirkulär Biltillverkning
Avancerade fiberbaserade förslutningar
Biologisk nedbrytbathet, kontakt- och avrinningsvinkel hos biobaserad skidvalla jämfört med traditionell valla
Utvärdering av HTL-olja som en förnybar komponent för bitumen
Våtstabila cellulosabaserade stavar för att säkerställa fiskvandring förbi vattenkraftverk och dammar