Säkerhetsbyggnader i trä och biobaserade material – steg 1

Genom substitution av ej förnybara och fossila material vid byggandet av säkrabyggnader kan klimatavtrycket minska med cirka 10 – 30% i det korta tidsperspektivet och ännu mer långsiktigt samt få tillgång till flera byggmaterial. Projektet kan uppnå resurseffektiva och nya värdekedjor genom att binda ihop trävärdekedjan med andra material vid framtagandet av nya innovativa komponenter med hög säkerhet.

Hypotesen är att säkerhetsbyggnader kan substituera in mer biobaserade material i konstruktionerna och uppnå ett minskat klimatavtryck samtidigt som budget och tidplan hålls.

Syftet är att sammanställa hur bärande träbaserade komponenter kan substitueras in i säkerhetsbyggnader med olika säkerhetsnivåer samt vilken fortsatt utveckling som behövs inom olika tidsperspektiv:

a) Kan använda redan befintlig teknik men ökad kunskap behövs hos såväl byggherre, tekniska konsulter, entreprenörer som slutkund.

b) Innovationer som är grunden för detta projekt och den fortsatta utvecklingen i steg 2.

c) Innovationer som kräver långsiktighet och forskning.

Därför är detta viktigt

Behovet att bygga med väsentligt lägre klimatavtryck än idag och hitta strategier för detta finns i hela samhället då vi kollektivt måste sänka utsläppen av växthusgaser. Kunskapsbehovet är stort för att lyckas minska klimatavtrycket samtidigt som funktions- och säkerhetskrav upprätthålls. Det är därför av stor vikt att höja kunskapen kring lösningar med lågt klimatavtryck som kan fungera i säkerhetsbyggnader och verka för utveckling och en ökad efterfrågan av dessa lösningar på marknaden.

Förväntat resultat

Målet är att inom sex månader ha en handlingsplan, ansökan och konsortium för vidareutveckling av innovativa säkerhetsklassade träkomponenter för att klara byggnadsfysikaliska egenskaper och ökad dynamisk belastning samtidigt som hållbarhetsaspekter och ekonomi uppnås.

Resultatet blir en sammanställning som utgör ett beslutsunderlag fortsatt utveckling av byggnader med lågt klimatavtryck.

Deltagare

RISE Research Institutes of Sweden, Specialfastigheter Sverige AB, NCC Buildning Sweden, IsoTimber AB, TMF, Trä och möbelföretagen och Svenskt Trä.

Budget & tidplan

Projektet har en total budget på 1 MSEK och kommer att pågå under sex månader – från november 2022 till maj 2023.