Säkerhetsbyggnader i trä och biobaserade material – steg 1

Projektet pågick mellan november 2022 och augusti 2023.

Genom substitution av ej förnybara och fossila material vid byggandet av säkrabyggnader kan klimatavtrycket minska i det korta tidsperspektivet och ännu mer långsiktigt. Det ger även  tillgång till flera tänkbara byggmaterial för säkerhetsbyggander. Projektet siktade på att uppnå resurseffektiva och nya värdekedjor genom att binda ihop trävärdekedjan med andra material vid framtagandet av nya innovativa byggkomponenter med hög säkerhet.

Hypotesen var att säkerhetsbyggnader kan substituera in mer biobaserade material i konstruktionerna och uppnå ett minskat klimatavtryck samtidigt som budget och tidplan hålls.

Syftet var att sammanställa hur bärande träbaserade komponenter kan substitueras in i säkerhetsbyggnader med olika säkerhetsnivåer samt vilken fortsatt utveckling som behövs inom olika tidsperspektiv.

Deltagare

RISE Research Institutes of Sweden, Specialfastigheter Sverige AB, NCC Building Sweden, IsoTimber Holding AB,  Trä och möbelföretagen och Svenskt Trä.

Budget

Projektets totala budget var 1 MSEK.

Därför var detta viktigt

Behovet att bygga med väsentligt lägre klimatavtryck än idag och hitta strategier för detta finns i hela samhället då vi kollektivt måste sänka utsläppen av växthusgaser. Kunskapsbehovet är stort för att lyckas minska klimatavtrycket samtidigt som funktions- och säkerhetskrav upprätthålls. Det är därför av stor vikt att höja kunskapen kring lösningar med lågt klimatavtryck som kan fungera i säkerhetsbyggnader och verka för utveckling och en ökad efterfrågan av dessa lösningar på marknaden.

Förväntade resultat

Målet var att inom sex månader ha en handlingsplan och konsortium för vidareutveckling av innovativa säkerhetsklassade träkomponenter för att klara byggnadsfysikaliska egenskaper och ökad dynamisk belastning samtidigt som hållbarhetsaspekter och ekonomi uppnås.

Resultatet är en ansökan för fortsatt utveckling av byggnader med lågt klimatavtryck.

Konkreta resultat

Faktasammanställningen visar att det finns potential att ersätta och substituera in mer trä och biobaserade material i många typer av säkerhetsbyggnader.

  • I det korta perspektivet kan en del befintlig byggteknik användas genom mer information till kund och byggherre.
  • Förbättringar och innovationer behöver utformas och demonstreras i form av prototyper eller ”mock-ups”inom det närmaste året.
  • Långsiktigt behövs mer omfattande forskning genomföras för att klara säkerhetsklassade byggnader av olika typer och klasser.

Projektet har bidragit till att frågan om hur miljöpåverkan vid byggnation kan minska . Det påverkar den framtida utvecklingen och möjligheter att säkrabyggnader i framtiden blir mer klimatanpassade och att mer biobaserade material kan användas i bärande konstruktioner och andra byggdelar. Förslag på fortsatt utvecklingen och samarbete med tillverkning av prototyper och ”mock-ups” för att demonstrera tänkbara lösningar och  scenarios

Nästa steg

En ansökan med målet att utveckla och tillverka prefabricerade byggelement som demonstrerar lösningar som klarar önskade funktioner när det gäller byggsäkerhetsnormer, hållbarhet, kostnads och byggtid.

Läs om Säkerhetsbyggnader med trä och biobaserade material 2.0 – steg 2.