Konceptdesign – kundanpassad design och resurseffektiv produktion – steg 1

Industriell estetik och teknik i samverkan – ett möjligt arbetssätt för att svara upp mot dagens och framtidens krav på byggande?

En industriell byggproduktion har som mål att öka kvalitet och effektivitet, vilket ofta innebär standardisering och modularisering. Samtidigt efterfrågar kunderna ökad individualisering – för att möta olika kundbehov krävs därför många olika varianter och aktörer. Hur kan detta gå ihop? Det här projektet har undersökt hur man kan skapa en metod för bostadsbyggande som väger samman effektivt utnyttjande av resurser (industriell produktion) och slutkundens önskemål på individualitet (arkitektonisk design).

Därför är det viktigt

I ett samhälle med fokus på tillväxt har byggandet en viktig roll. I framtiden behövs fler bostäder, framförallt i storstäderna, för att hysa en växande befolkning. Kraven på att bygga effektivt och hållbart och samtidigt tillmötesgå kundens efterfrågan på individualisering ökar.

Deltagare

I projektet har Edvall Arkitekter AB, Hemgården Byggnads AB och Linköpings universitet deltagit.

Resultat

Projektet bekräftar tidigare resultat om möjligheten att med industriellt byggande skapa goda boendemiljöer, men visar också på vikten av en integrerad process. Viktiga hörnstenar i arbetsmodellen konceptdesign är samverkan, tillit och långsiktighet. Det handlar om att arbeta ”tvärfackmannamässigt” utan prestige, att ge estetiska ställningstaganden samma dignitet som tekniska aspekter, att arbeta externt med att konceptualisera befintliga system, och att påverka inköp och avtal – att sätta samman en ”konceptdanande” produktfamilj.

Framtida potential

Projektdeltagarna kommer fortsätta arbeta efter metoden och resultatet kommer att visas under arbetet med Vallastaden2017 (Linköping). Konceptdesign kan inspirera till nya tjänster och biobaserade byggkomponenter när kraven på resurseffektivitet ökar samtidigt som individens önskemål ska tillgodoses.

Läs mer i projektets slutrapport

Kontaktperson: Tomas Nord, Linköpings universitet

Du har väl inte glömt att
anmäla dig till vårt nyhetsbrev?