Om BioInnovation

Samverkan för ökad innovation

Vi har en vision – att Sverige har ställt om till en bioekonomi år 2050. En bioekonomi innebär ett samhälle som baseras på förnybara biologiska resurser.

För att visionen ska bli verklighet krävs att olika branscher och sektorer samarbetar. Vi behöver ny kunskap från forskning och utveckling samt nya samarbetsformer. Därför finns BioInnovation.

BioInnovation är ett strategiskt innovationsprogram som finansieras av Vinnova, Energimyndigheten och Formas samt de intressenter som deltar. Målet är att skapa bästa möjliga förutsättningar för att öka innovationstakten. Det gör vi genom att koppla ihop idéer, aktörer och kapital för att åstadkomma konkurrenskraftiga och biobaserade material, produkter och tjänster.

Våra mål:

  • Skapa nya biobaserade material, produkter och tjänster.
  • Skapa nya samarbetsformer.
  • Skapa systematiskt lärande.
  • Skapa förutsättningar för politiker och myndigheter att ta beslut som stödjer övergången till en bioekonomi.

Idag utgörs BioInnovation av fler än 60 intressenter – företag, forskare och organisationer – som står bakom den gemensamma visionen.

Programmet är öppet för fler – välkommen som intressent!

Så går arbetet till

BioInnovation är ett branschöverskridande initiativ där vi tillsammans överbryggar traditioner, gränser och strukturer samt etablerar nya samarbeten och utveckling.

I nuläget sker arbetet inom fyra prioriterade områden, så kallade Expert Teams:

Dessa har utsetts av de intressenter som är med i programmets General Assembly. Varje område leds av en expertgruppsordförande.

Innovationsprojekt

Inom varje prioriterat område drivs innovationsprojekt som ska pågå under 3-5 år och ha en finansiering som motsvarar upp till 50 MSEK.

Alla projekt måste uppfylla 6 krav:

  • Utgå från samhällsbehov
  • Ha kundfokus
  • Vara strategiskt viktiga för området som helhet
  • Innebära ny samverkan
  • Leda till innovationer
  • Ha potential att förändra samhället i grunden och göra stor skillnad långsiktigt

Det är en förutsättning att representanter från näringsliv och/eller offentlig sektor aktivt deltar i projekten då det är dessa som identifierar behoven som projekten ska behandla. Både nya och befintliga intressenter är välkomna att engagera sig i innovationsprojekten.

Aktivitetsprojekt

Aktivitetsprojekt stödjer innovationsprojekten och BioInnovation i stort. Bland annat pågår aktivitetsprojekt för att skapa funktionella mötesplatser och för att kartlägga politiska och marknadsmässiga förutsättningar för biobaserade innovationer.

Öppna utlysningar

Genom öppna utlysningar vill programmet hitta nya, okända möjligheter till innovationer som efter beslut av BioInnovations General Assembly kan leda till nya innovationsprojekt eller prioriterade områden.

Finansiering

Programmet är avsett att löpa till 2020 med en planerad budget på 100 MSEK/år. Därefter finns möjlighet till fortsättning. Programkontoret finansieras dels med bidrag från intressenterna, dels med medel från VINNOVA, Energimyndigheten och Formas.

Innovationsprojekteten och de stödjande aktivitetsprojekten finansieras till 30-70 % av intressenter för det specifika projektet. Bidrag kan göras i form av pengar, varor eller tjänster. VINNOVA, Energimyndigheten och Formas kommer att vara huvudfinansiärer för den resterande delen men även andra finansiärer kan komma att engageras. Deltagande företag och organisationer kommer endast att delta i finansieringen av de projekt som de har direkt intresse av.

Du har väl inte glömt att
anmäla dig till vårt nyhetsbrev?