Produktion av hållbara och rena kemikalier från avfallsbaserade fettsyror – PureVFA – steg 1

För att möta världens behov behövs det mer hållbara biobaserade kemikalier som alternativ till de fossila. Utvecklingen av nya biobaserade material kan skapa snabbare övergångar till våra gemensamma mål. Dessa nya material kan stötta utbyggnaden av hållbara innovationer som till exempel kolavskiljning och i förlängningen skapa nya metoder för en framväxande cirkulär ekonomi.

PureVFA strävar efter att utveckla och demonstrera en strategi som kommer att förvandla organiskt avfall till funktionella kemiska produkter. Projektet kommer att innefatta en jäsningsprocess för att producera en specifik flyktig fettsyra (VFA) som en ny biobaserad plattform med separations- och reningssteg för att erhålla rena kemikalier som är klara för marknaden. Målkemikalien som ska produceras från plattformens VFA är ammoniumacetat.

Därför är detta viktigt

Trots den lovande utvecklingen inom mikrobiell bioteknik finns det fortfarande två huvudutmaningar: 1) att få rena produkter 2) att öka produktionseffektiviteten. PureVFA kommer att gå längre än så, genom att införliva separationstekniker i blandade mikrobiella fermenteringssystem. På så sätt hoppas man erhålla en ren produkt och demonstrera systemet på verkligt organiskt avfall.

PureVFA-strategin är inte begränsad till de föreslagna produkterna, det är snarare en lovande plattform med potential att användas för att utveckla ett brett utbud av efterbearbetningstekniker, anpassade för relevanta behov och förutsättningar hos olika intressenter i ett hållbart samhälle.

Förväntat resultat

Detta projekt kommer att försöka producera och rena flyktiga fettsyror (VFA) (som är en byggstenskemikalie för andra bioprocesser) från avfall. Fokus kommer att ligga på produktion av ammoniumacetat som målkemikalie från VFAs plattform, som kommer att testas för produktion av kalciumkarbonat från deponerad aska och fångad CO2.

Projektets specifika syften är (1) att producera och separera en avfallshärledd VFA-blandning i rena VFA-flöden, (2) att producera och testa ammoniumacetatet från separerad högren ättiksyra. På så sätt hoppas detta projekt åstadkomma en ny biobaserad produkt för marknaden, som kan hjälpa till i omställningen till ett hållbart samhälle.

Deltagare

KTH och RagnSells.

Budget & tidplan

Projektet har en total budget på 849 000 SEK och kommer att pågå under åtta månader – från december 2022 till juli 2023.