Transparent papper i förpackningsapplikationer – steg 1

Projektet pågick mellan maj och september 2020.

Detta projekt syftade till att testa en hypotes om att transparent papper, en ny materialinnovation utvecklats av KTH och BillerudKorsnäs, kan användas i förpackningar för att ersätta plast.

Syftet med projektet var att utvärdera om det nya materialet har marknadspotential. Målet var att utveckla ett affärskoncept för transparent papper som tar hänsyn till materialegenskaper som behövs för att ersätta plast i förpackningsapplikationer.

Deltagare

BillerudKorsnäs AB och Kungliga Tekniska Högskolan.

Budget & tidplan

Projektets totala budget var 945 000 SEK.

Därför var detta viktigt

Transparent papper är en ny biobaserad materialinnovation från skogsråvara, som genom att användas som ersättare för plast i förpackningsapplikationer, bidrar till den statliga genomförandeplanen för Agenda 2030 som fokuserar på cirkulär och biobaserad ekonomi.

Förväntade resultat

I detta projekt testades hypotesen genom att göra en demonstratorförpackning med transparent papper som tillverkats i projektet, samt genom att utveckla ett affärskoncept för det nya transparenta biomaterialet.

Vid projektets slut förväntades materialets marknadspotential ha utvärderats samt om materialet uppfyller de materiella kraven för olika förpackningsapplikationer.

Konkreta resultat

Hypotesen att transparent papper kan användas i förpackningsapplikationer och ersätta plast är testad. Modifierad massa och transparent papper tillverkades i labbskala hos BillerudKorsnäs. Tre olika typer av förpackningsdemonstratorer gjordes av transparent papper. Affärskoncept utvecklades baserat på varumärkesägares feedback på demonstratorer. Projektet hade ett bra upplägg med en bred kompetenskedja från grundforskning till varumärkesägare.

Nästa steg

Transparent pappers fortsatta väg till förpackningsmarknaden är att ha ett följdprojekt med teknik- och hållbarhetsinriktning. Dessutom är det viktigt med fortsatt dialog med marknaden så att man kan fortsätta utveckla affärskonceptet. Nästa steg är att utvärdera uppskalbarhet av teknologin, och att göra en mer omfattande hållbarhetsanalys av teknologin och materialet i förpackningsapplikationer. Utveckling av materialegenskaper, som barriär, optiska egenskaper och styrka, behöver också göras för att uppnå applikationskraven.