Projektstöd

För dig som leder projekt inom BioInnovation

Denna sida är till för dig som driver ett projekt inom ramen för BioInnovation. Här hittar du instruktioner, mallar och annat stöd som kan förenkla uppstart, genomförande och rapportering av ditt projekt.

Vi på programkontoret vill vara tillgängliga och skapa bra förutsättningar för er i projekten under hela projekttiden. Om du saknar något här, eller har övriga frågor, vänligen kontakta oss på programkontoret.

Starta projekt

I samband med ansökan om ett projekt inom BioInnovation ska ett projektreferat skickas till programkontoret. När projektet sedan beviljats använder vi projektreferatet som grund i beskrivningen av projektet på projektets sida på BioInnovations webb.

I samband med uppstarten av projektet ska oftast ett avtal tas fram. BioInnovation har utarbetat olika varianter av mallavtal som, beroende på projekttyp, kan användas som utgångspunkt i det arbetet.

Genomföra projekt

I genomförandet av projektet uppstår spännande resultat och annan information som kan vara mycket värdefull för omvärlden att känna till. Vi på programkontoret hjälper gärna till att sprida information om projektet och dess resultat. Kontakta oss så diskuterar vi hur detta görs på bästa sätt.

Vid extern kommunikation ska BioInnovation anges som finansiär. Vid egen extern presentation av projektet bör BioInnovations mall för powerpoint användas, alternativt kan BioInnovations logotyp infogas i er egen organisations mall. Vid publicering, såväl i media som i vetenskapliga publikationer, ska det anges att arbetet utförts inom ramen för BioInnovation, en gemensam satsning av Vinnova, Energimyndigheten och Formas. Olika varianter av logotyper finns att ladda ner i kolumnen till höger. Kontakta oss för versioner passande för trycksaker.

Följande text används med fördel i samband med att projektet presenteras:

”BioInnovation är ett strategiskt innovationsprogram grundat av Skogsindustrierna, IKEM och TEKO. Programmet finansieras av Vinnova, Energimyndigheten och Formas inom ramen för den gemensamma satsningen Strategiska innovationsområden samt de intressenter från näringsliv, akademi, institut och offentlig sektor som deltar. Målet är att öka förädlingsvärdet och konkurrenskraften i den svenska biobaserade sektorn genom att skapa bästa möjliga förutsättningar för att ta fram nya biobaserade material, produkter och tjänster. http://www.bioinnovation.se/.”

Avsluta projekt

När ett projekt avslutats skall projektet slutrapportera till Vinnova utifrån Vinnovas instruktioner och till BioInnovation enligt BioInnovations mall för slutrapport. Vänligen notera att Vinnovas rapporteringsprocess är separat från BioInnovations och att BioInnovation inte får ta del av den slutrapport som projektet sänder in till Vinnova.

BioInnovations mall för slutrapport har arbetats fram utifrån Vinnovas mallar för att underlätta för projekten.
Utifrån den slutrapport som BioInnovation får från projektet uppdaterar vi projektets sida på BioInnovations webb och rapporten laddas upp i sin helhet. Indikatorer från rapporten dokumenteras i programmets projektdatabas som används för analys av programmet och uppnådda resultat.

Vänligen observera att ingen information om projektet i form av referat eller rapporter bör innehålla konfidentiell information.

Vid frågor kontakta camilla.mares@skogsindustrierna.se.