Biobaserat beläggningsmaterial för optiska fibrer – steg 1

Optiska fibrer får ytbeläggning baserad på lignin.

Det här projektet var en teknisk förstudie som testade ett biobaserat material som alternativ till de polymerer som idag används som ytbeläggning av optiska fibrer.

Målet var att undersöka en rad materialegenskaper som i vissa optofibertillämpningar kan tänkas överträffa prestanda hos idag kända polymerbeläggningar.

Därför var det viktigt

Att hitta nya biobaserade material som alternativ till dagens fossilbaserade polymerer är en viktig del i övergången till en bioekonomi. Om det biobaserade alternativet dessutom skulle överträffa prestandan hos nuvarande polymerer skulle utvecklingen gynnas ännu mer.

Deltagare

I projektet deltog Innventia AB, Acreo Swedish ICT AB och Fibercore Ltd. Karaktäriseringsarbetet ingick som en del i ett MSc-projekt vid Linköpings universitet.

Resultat

Resultaten visade att det är fullt möjligt att använda ligninråvara för att belägga optiska fibrer under produktionsmässiga förhållanden. Första försök i fullskala visade bl.a. jämn filmtjocklek, god mekanisk hållfasthet hos fibern och en temperaturtålighet i paritet med konventionella polymerbeläggningar för optofiber.

Framtida potential

Projektet ser potential i att uppnå fysikaliska/kemiska egenskaper som konventionella polymerer inte kan erbjuda. Fortsatta experiment behövs för att kartlägga sambandet mellan olika processparametrar och beläggningsegenskaper. Ur ett bredare perspektiv kan detta projekt ses som en pilotstudie för många andra tillämpningsområden där man idag använder tunnfilmsbeläggningar baserade på fossil råvara.

Mer information

Lars Norin
Acreo
lars.norin@acreo.se

HHP 7_exempel 1 HHP 7_exempel 2

Du har väl inte glömt att
anmäla dig till vårt nyhetsbrev?