Verifiering av produktion av stabiliserad pyrolysolja hos Cortus – steg 1

Syftet med detta projekt är att demonstrera flexibiliteten på Cortus WoodRoll® koncept och undersöka potentialen att tillverka högvärdiga produkter redan från pyrolysgasen tillsammans med internt producerad vätgas. Detta ska utvärderas genom att de genererade pyrolysångorna uppgraderas katalytiskt under väteatmosfär, så kallad ex-situ katalytisk hydropyrolys, följt av kondensering. På så sätt kan en stabil, mer lätthanterlig och energität pyrolysolja tillverkas som kan uppgraderas vidare till drivmedel alternativt kan biokemikalier som exempelvis fenoler utvinnas.

Projektets hypotes är att verifiera produktion av stabiliserad pyrolysolja genom uppgradering av en delström av pyrolysångor i Cortus anläggning i Höganäs genom katalytisk vätebehandling. Pyrolysångorna kommer katalyseras i befintlig småskalig utrustning utvecklad av RISE och med katalysatorer tillhandahållna av Haldor Topsoe följt av gemensam utvärdering.

Därför är detta viktigt

För att möjliggöra omställningen till en biobaserad ekonomi kommer flera olika processvägar och tekniska lösningar vara nödvändiga. Termisk pyrolys av biomassa är en mogen teknik som är under uppbyggnad mot industriell skala. En uppgradering av pyrolysoljan genom hydropyrolys kommer att generera en pyrolysolja med förbättrade egenskaper (stabilitet och energivärde) vilket möjliggör fler användningsområden och därmed förbättrad marknadspotential.

Förväntat resultat

Efter lyckad verifiering i liten skala finns det möjlighet att fortsatt verifiera tekniken i större skala, förslagsvis i Cortus anläggning i Köping. Genom att möjliggöra storskalig tillverkning av biobaserade kemikalier och drivmedelskomponenter kan den marknadsmässiga potentialen öka avsevärt. Förbättrad oljestabilitet och energivärde medför förbättrad lagring, transport och fortsatt förbättrad uppgradering i befintlig raffinaderiinfrastruktur samt utvinning av kemikalier. Pyrolys är en relativt mogen teknologi (TRL 7) medan katalytisk hydropyrolys endast har validerats i liten skala/labbskala (TRL3/4).

Genom att testa denna metod under industriellt relevanta förhållanden, med verklig pyrolysgas, kommer även TRL nivån att kunna ökas ett steg. Viktig kunskap kommer att tas fram i projektet både i form av processtekniska delarna samt ökad kunskap om egenskaper på den producerade pyrolysoljan. Dessa data kommer att bidra till en fortsatt utveckling av området. Vidare, om projektet visar sig positivt finns möjlighet att utvinna biobaserade kemikalier, som exempelvis fenoler, som i stort framställs från fossil råvara i dagsläget.

Projektet förväntas till en ökad produktion av biobaserade produkter och har en positiv påverkan på bland annat FN:s hållbarhetsmål om hållbar industri, innovationer och infrastruktur samt ett minskat utsläpp av fossila klimatgaser.

Deltagare

Cortus AB, RISE och Haldor Topsoe A/S.

Budget & tidplan

Projektet har en total budget på 1 MSEK och kommer att pågå under sex månader – från maj till november 2021.