PyCCS – Effektiv och klimatsmart framställning av biokol – steg 1

Många av dagens produktionssystem bygger på att fossilt kol och olja ingår som råvaror i de slutgiltiga produkterna. I de flesta av dessa system kan ett biobaserat kol helt eller delvis ersätta den fossila motsvarigheten, men tillgången på biokol med högt kolinnehåll är en begränsande faktor.

I Sverige svarar industrin för cirka 25 procent av landets samlade utsläpp av växthusgaser (GHG). Av dessa utgör den metallurgiska industrins utsläpp mer än hälften och cirka 85 procent av detta uppstår när fossilt kol och koks adderas som reduktionsmedel i smältverken. Att ersätta dessa reduktionsmedel med biokol är idag det enda realistiska sättet att minska klimatavtrycket för denna industri, och volymeffekterna är mycket stora.

Därför är detta viktigt

Biokol är en viktig resurs för omställning till en cirkulär bioekonomi och har flera klimatnyttor och användningsområden, men framställningen är för närvarande kostsam. Biokol kan användas som substitut för fossilt kol, vid till exempel pelletering och i reduktionsmedel för järn, koppar och aluminium. Marknadsbehovet av biokol i olika kvalitéer ter sig just nu närmast oändligt.

Frågan som uppkommer är huruvida det finns råvara och pyrolyssystem som kan leverera dessa kvantiteter. Detta projekt ska försöka lägga grunden för en ny process för tillverkning av biokol som medför lägre råvarupriser och lägre energiförbrukning för processen, samt ett högre utbyte högkvalitativt kol.

Förväntat resultat

Vid ett lyckosamt utfall av projektet, finns stor potential att utveckla en ny biokolprocess som har följande fördelar framför dagens processer:

• En stor bredd av biomassa med olika fuktinnehåll kan användas utan någon ”förprocess”, vilket ger en billigare råvara.

• Värmeöverföringen sker i motström, vilket medför lägre energiförbrukning jämfört medströmsprocesser (som är den metod som idag används).

• Högt utbyte av högkvalitativt kol (90% C-fix).

Inledningsvis ska projektet fokusera på skogsråvara som råvarubas, men på sikt ska andra biobaserade råvaror kunna användas för storskalig produktion. Inledande studier tyder på att även mindre anläggningar, till exempel för produktion vid sågverk, kan bli lönsamma.

Deltagare

Luleå tekniska universitet och PyCCS Kiln AB.

Budget & tidplan

Projektet har en total budget på 975 000 SEK och kommer att pågå under sju månader – från november 2022 till maj 2023.