Biologisk nedbrytbathet, kontakt- och avrinningsvinkel hos biobaserad skidvalla jämfört med traditionell valla – steg 1

Projektet ämnar utvärdera om innovativ biobaserad skidvalla kan ge motsvarande glid som konventionell traditionell skidvalla som i huvudsak innehåller restprodukter från petroleumindustrin. Om projektet är lyckosamt och likvärdiga produkter kan utvecklas från miljövänliga och biobaserade alternativ så kommer nyttan bestå i att högkvalitativa produkter med de önskade egenskaperna kan produceras utan de negativa miljökonsekvenserna för både mark och vatten, vilket blir en vinst för samhällsekonomin som då kan lägga resurser på andra områden där utvecklingsbehov för omställning krävs.

Vallakokokerskan har idag en första prototyp på en biobaserad skidvalla baserat på ett flertal komponenter i olika sammansättningar. Men även om matrisen är biobaserad så finns det fortfarande vidareutveckling att göra för att testa olika blandningar av de ingående
komponenterna för att nå önskade egenskaper. Målet är att ta fram en matris som är bionedbrytbar och som har bra hydrofobicitet, d.v.s. är vattenavstötande i sig självt. De framtagna skidvallablandningarna kommer att testas avseende vattenkontaktvinkel samt bionedbrytbarhet på RISE.

Projektet kommer upprätta 4 olika arbetspaket för att titta på och jämföra Vallakokerskans vallor som är tillverkade enbart av naturliga vaxer ställt mot konventionell skidvalla som i huvudsak innehåller petroleum-kolväten. Hypotesen är att biobaserad skidvalla kan vara lika bra eller bättre vad gäller önskvärt glid för skidåkare och vara bättre för miljön vad gäller biologisk nedbrytbarhet.

Därför är detta viktigt

Det finns en ökande efterfrågan hos konsumenter efter miljövänliga alternativ inom flertalet segment. Det bästa sättet att sälja produkter är att de fungerar på ett tillfredsställande sätt, det vill säga ger skidorna ett bra glid (låg friktion mellan skida och snö). Om produkter av hög kvalitet erhålls så kommer både fler skidåkare köpa produkter och bli återkommande kunder.

Förväntat resultat

Om hypotesen kan bevisas kommer skidvallatillverkning med ämnen som är biologiskt nedbrytbara och har kortare halveringstid medföra en minskad miljöpåverkan som bidrar positivt till utveckling för samhällets hållbarhetsmål.

Deltagare

Vallakokerskan AB och RISE AB.

Budget & tidplan

Projektet har en total budget på 806 000 SEK och kommer att pågå under sju månader – från november 2023 till maj 2024.