Nya hållbara specialkemikalier för pappers- och massaindustrin – steg 1

Syftet med projektet är att främja introduktionen av biobaserade ytaktiva produkter i en industri som strävar efter att kontinuerligt förbättra sitt miljöavtryck. Därigenom kan kemiindustrin möta den växande efterfrågan från massa- och pappersindustrin på hållbara och funktionella lösningar och ligga i framkant i övergången till en cirkulär bioekonomi.

Målet med projektet är att utveckla en ny generation ytaktiva produkter anpassade för massa- och pappersindustrin baserade på förnyelsebara råvaror som ersätter petrokemiska produkter.

Därför är detta viktigt

För att möta det växande behovet av gröna och hållbara produkter och koncept inom pappers- och massaindustrin är kemiindustrin i behov av att utveckla och anpassa sin produktportfölj för att fortsätta vara konkurrenskraftiga.

Genom att möjliggöra en ökning av andelen biobaserade byggstenar vid framställning av ytaktiva produkter för applikationer inom massa- och pappersindustrin, bidrar projektet till en biobaserad samhällsekonomi.

Förväntat resultat

De nya produkterna kommer vara helt biobaserade och förväntas ersätta 70% av de fossilbaserade produkterna i BIM:s nuvarande produktportfölj. Ur ett affärsperspektiv kommer det nya mer hållbara produktprogrammet att öka BIM Kemis konkurrenskraft på den befintliga marknaden. Inledningsvis inriktas arbetet mot organisk avsättningskontroll men efter hand kommer arbetet att vidgas till andra applikationer, till exempel fiberskydd och avluftningskontroll där ett behov av biobaserad alternativ ännu inte är uppfyllt. Projektet kommer även stärka Sveriges ställning som ett land som ligger i framkant när det gäller att utveckla gröna och innovativa lösningar till pappers- och massaindustrin.

Deltagare

BIM Kemi Sweden AB och Chalmers.

Budget & tidplan

Projektet har en total budget på 1 MSEK och kommer att pågå under sex månader – från maj till november 2021.