Nya hållbara specialkemikalier för pappers- och massaindustrin – steg 1

Projektet pågick mellan maj och november 2021.

Syftet med projektet var att främja introduktionen av biobaserade ytaktiva produkter, i en industri som strävar efter att kontinuerligt förbättra sitt miljöavtryck. Därigenom skulle kemiindustrin kunna möta massa- och pappersindustrins växande efterfråga på hållbara och funktionella lösningar, och ligga i framkant i övergången till en cirkulär bioekonomi.

Målet med projektet var att utveckla en ny generation ytaktiva produkter, anpassade för massa- och pappersindustrin, baserade på förnyelsebara råvaror som skulle kunna ersätta petrokemiska produkter.

Deltagare

BIM Kemi Sweden AB och Chalmers Tekniska Högskola.

Budget

Projektets budget var 1 MSEK.

Därför var detta viktigt

För att möta det växande behovet av gröna och hållbara produkter och koncept inom pappers- och massaindustrin, måste kemiindustrin utveckla och anpassa sin produktportfölj för att fortsätta vara konkurrenskraftiga. Genom att möjliggöra en ökning av andelen biobaserade byggstenar vid framställning av ytaktiva produkter för applikationer inom massa- och pappersindustrin, avsåg projektet bidra projektet till en biobaserad samhällsekonomi.

Förväntade resultat

De nya produkterna skulle vara helt biobaserade och förväntades ersätta 70% av de fossilbaserade produkterna i BIM:s produktportfölj. Ur ett affärsperspektiv skulle det nya mer hållbara produktprogrammet öka BIM Kemis konkurrenskraft på den befintliga marknaden. Inledningsvis skulle arbetet inriktas mot organisk avsättningskontroll men efter hand vidgas till andra applikationer, till exempel fiberskydd och avluftningskontroll, där ett behov av biobaserade alternativ ännu inte var uppfyllt. Projektet hoppades även kunna stärka Sveriges ställning som ett land som ligger i framkant, när det gäller att utveckla gröna och innovativa lösningar till pappers- och massaindustrin.

Konkreta resultat

Hypotesen att en redan känd syntesväg kunde användas för framställning av en sockerbaserad ester med ytaktiva egenskaper har framgångsrikt kunnat verifieras i liten skala.

Dock innebar skifte av råvarufokus och svårigheter att hantera materialet i medelstor skala att resultatet ännu inte fullt ut har mött de på förhand högt ställda förväntningarna om att projektet skulle kunna producera en testbatch i pilotskala med lika goda resultat som en laboratorietillverkad.

Däremot har stor kunskap om råvarorna och syntesvägen förvärvats under projektets gång och projektparterna har en klar bild om hur vi ska gå vidare med idén till nya projekt.

Nästa steg

Resultaten från projektet var tillräckligt lovande för att fortsätta utveckla idén och projektet har beviljats finansiering i steg 2 i BioInnovation. I nästa projekt tänker man sig en fortsättning på det nya råvaruspåret mer i detalj, både med småskaliga synteser på Chalmers och uppskalning på BIM Kemi. Man tänker sig även funktionstester av provbatcher producerade i pilotskala och slutligen i fullskala hos lämplig kund till BIM Kemi.

Läs om Nya hållbara specialkemikalier för massa- och pappersindustrin – steg 2.