Projekt

BioInnovation finansierar projekt som främjar biobaserad utveckling. Vi erbjuder kontinuerligt möjligheter till finansiering för projekt och idéer. I samarbete med Vinnova öppnas återkommande utlysningar med varierande inriktning som alla syftar till att stödja utvecklingen av biobaserade kemikalier, material, produkter och tjänster.

Läs mer om de projekt som BioInnovation är med och finansierar nedan.

Alla områden
Alla kategorier

BESKRIVNING

Förnybara kemikalier och drivmedel från biomassa är två viktiga utvecklingsområden som kan göra stor skillnad för att skapa en hållbar utveckling. På samma sätt som...

Läs mer

BESKRIVNING

Området Konstruktion och design vill främja en hållbar byggindustri och omfattar hela värdekedjan, från timmer till sågad handelsvara och slutligen som inredning i byggnader. Detta...

Läs mer

BESKRIVNING

Biobaserade material Biobaserade material skapar redan idag stor kund- och klimatnytta, men det finns stor utvecklings­potential genom ökad substitution och nya lösningar, inte minst inom...

Läs mer

BESKRIVNING

Aktivitetsprojekt innehåller olika typer av behovsmotiverade insatser på programnivå för att skapa förutsättningar för programmets och områdets utveckling. Dessa genomförs utan utlysning.

Läs mer

BESKRIVNING

BioLyftet är BioInnovations utbildning riktad till små och medelstora företag som vill höja kunskapen om och öka användandet av biobaserade och återvunna material. (Här måste sidan länkas till projektsidan BioLyftet).

Läs mer

BESKRIVNING

Hypotesprövningsprojekt syftar till att vara risktagande, fånga upp nya visionära idéer – hypoteser – med stor potential. Insatsformen har två steg. Steg ett innebär att hypoteser testas och avrapporteras under en kortare period. I Steg två ges möjlighet att ansöka om större finansiering för att arbeta vidare kring en bekräftad hypotes.

Läs mer

BESKRIVNING

Innovationsprojekt är den största insatsformen i BioInnovation och syftar till att utveckla ett helt område. De är större systemförändrande projekt för samverkan, kunskapsdelning och systematiskt lärande som ska bidra till och dra nytta av övergången till en biobaserad samhällsekonomi.

Läs mer

BESKRIVNING

Områdesanalyser syftar till att dels ta fram tydliga behovsbeskrivningar för ett område, dels skapa engagemang och samling kring satsningar inom området, oavsett finansiär.

Läs mer

BESKRIVNING

Samverkansprojekt genomförs med separat finansiering. Sådana insatser planeras i särskild ordning i relation till samverkansgruppernas prioritering, och kompletterar BioInnovations övriga verksamhet. Samverkansprojekt kan också vara insatser tillsammans med andra strategiska innovationsprogram.

Läs mer

BESKRIVNING

Tematiska utlysningar möter ett brett behov och syftar till att utveckla områden som behöver särskild stimulans. BioInnovation definierar inriktning för dessa projekt, medan projekten själva definierar utmaningen.

Läs mer