Projekt

BioInnovation erbjuder kontinuerligt möjligheter till finansiering för projekt och idéer som främjar biobaserad utveckling. I samarbete med Vinnova öppnas återkommande utlysningar med varierande inriktning som alla syftar till att stödja utvecklingen av biobaserade kemikalier, material, produkter och tjänster.

Läs mer om de projekt som BioInnovation är med och finansierar nedan.

Alla områden
Alla kategorier

BESKRIVNING

Nya processer och kemikalier från förnybar råvara Kemiindustrin – i Sverige och globalt – står inför ett råvaruskifte. De fossila resurserna behöver fasas ut och...

Läs mer

BESKRIVNING

Biobaserade produkter och system för byggnation och inredning Den globala urbaniseringen ökar behovet av byggande. Sverige har en stark urbaniseringen och i Sverige, liksom övriga...

Läs mer

BESKRIVNING

Nya material baserade på förnybar råvara Marknaden för förpackningar växer i takt med ökad urbanisering och befolkningstillväxt. Handeln ökar och kräver effektiva, hållbara och smarta...

Läs mer

BESKRIVNING

Aktivitetsprojekt innehåller olika typer av behovsmotiverade insatser på programnivå för att skapa förutsättningar för programmets och områdets utveckling. Dessa genomförs utan utlysning.

Läs mer

BESKRIVNING

Hypotesprövningsprojekt syftar till att vara risktagande, fånga upp nya visionära idéer – hypoteser – med stor potential. Insatsformen har två steg. Steg ett innebär att hypoteser testas och avrapporteras under en kortare period. I Steg två ges möjlighet att ansöka om större finansiering för att arbeta vidare kring en bekräftad hypotes.

Läs mer

BESKRIVNING

Innovationsprojekt är den största insatsformen i BioInnovation och syftar till att utveckla ett helt område. De är större systemförändrande projekt för samverkan, kunskapsdelning och systematiskt lärande som ska bidra till och dra nytta av övergången till en biobaserad samhällsekonomi.

Läs mer

BESKRIVNING

Samverkansprojekt genomförs med separat finansiering. Sådana insatser planeras i särskild ordning i relation till samverkansgruppernas prioritering, och kompletterar BioInnovations övriga verksamhet. Samverkansprojekt kan också vara insatser tillsammans med andra strategiska innovationsprogram.

Läs mer

BESKRIVNING

Tematiska utlysningar möter ett brett behov och syftar till att utveckla områden som behöver särskild stimulans. BioInnovation definierar inriktning för dessa projekt, medan projekten själva definierar utmaningen.

Läs mer