Renol – Länken mellan skogs- och plastindustrin – steg 1

Transformation av lignin, en restprodukt från papper- och massaindustrin, till en termoplastisk, hydrofob och nedbrytningsbar polymer.

Genom transformering av lignin kopplas massaindustrin samman med plast- och kemikalieindustrin i en värdekedja som syftar till att plocka ut ligninet som uppkommer efter skogsindustrins massakok och hydrofobera denna polymer till en bioplast. Denna vidareförädlas och konverteras sedan av Perstorp, verksamma inom plastindustrin, till applikationer inom framför allt byggindustrin och förpackningsindustrin. När produkten har uttjänat sitt syfte kommer den att vara komposterbar, vilket löser problemet med att plast ackumuleras i våra hav och i vår natur. Marknadspotentialen för dessa bioplaster är idag stor och har en årlig volymtillväxt på 19%.

Därför är det viktigt

Utifrån ett längre perspektiv bidrar denna produkt till en minskad användning av fossila plaster samt ett ökat värde på lignin från massaindustrin.

Projektet kopplar ihop massaindustrin med kemikalie- och plastindustrin för att öka värdet på lignin. Projektets aktiviteter kommer att fokuseras på teknisk förståelse samt marknadsanalyser. RenFuel kommer att arbeta med att modifiera lignin för att tillverka bioplasten Renol. Perstorp kommer att applicera och formulera denna bioplast till material med önskade egenskaper.

Deltagare

Projektet genomförs av RenFuel K2B AB och Perstorp AB.

Förväntat resultat

Vid ett lyckat projekt har vi tillverkat och formulerat ligninet till en bioplast som har liknande eller bättre tekniska egenskaper jämfört med existerande plaster. Målet är dessutom att tillverka enklare demonstratorer för att täcka in hela värdekedjan från lignin till konsument. Detta projekt har beviljats medel i ett andra steg. Läs mer om det här

Budget

Projektet pågår mellan den 14 september 2017 och den 13 mars 2018 och har en total budget om 1 000 000 SEK.

Mer information

Christopher Carrick, projektledare
RenFuel K2B
070-554 54 41
christopher.carrick@renfuel.se

Dzina Kleshchanok, projektledare
Perstorp
0435-38113
dzina.kleshchanok@perstorp.com

Läs om Renol – bioplasten från skogen – steg 2.