Renol – Länken mellan skogs- och plastindustrin – steg 1

Projektet pågick mellan september 2017 och mars 2018.

Transformation av lignin, en restprodukt från papper- och massaindustrin, till en termoplastisk, hydrofob och nedbrytningsbar polymer.

Genom transformering av lignin kopplas massaindustrin samman med plast- och kemikalieindustrin i en värdekedja som syftade till att plocka ut ligninet som uppkommer efter skogsindustrins massakok och hydrofobera denna polymer till en bioplast. Denna vidareförädlades och konverterades sedan av Perstorp, verksamma inom plastindustrin, till applikationer inom framför allt byggindustrin och förpackningsindustrin. När produkten har uttjänat sitt syfte skulle den att vara komposterbar, vilket löser problemet med att plast ackumuleras i våra hav och i vår natur. Marknadspotentialen för dessa bioplaster är idag stor och har en årlig volymtillväxt på 19%.

Därför var det viktigt

Utifrån ett längre perspektiv skulle denna produkt bidra till en minskad användning av fossila plaster samt ett ökat värde på lignin från massaindustrin.

Projektet kopplade ihop massaindustrin med kemikalie- och plastindustrin för att öka värdet på lignin. Projektets aktiviteter skulle fokusera på teknisk förståelse samt marknadsanalyser. RenFuel skulle arbeta med att modifiera lignin för att tillverka bioplasten Renol. Perstorp skulle applicera och formulera denna bioplast till material med önskade egenskaper.

Deltagare

Projektet genomfördes av RenFuel K2B AB och Perstorp AB.

Förväntade resultat

Vid ett lyckat projekt skulle projektet ha tillverkat och formulerat ligninet till en bioplast som skulle ha liknande eller bättre tekniska egenskaper jämfört med existerande plaster. Målet var dessutom att tillverka enklare demonstratorer för att täcka in hela värdekedjan från lignin till konsument. Detta projekt beviljades medel i ett andra steg. Läs mer om det här

Budget

Projektet hade en total budget på 1 000 000 SEK.

Mer information

Christopher Carrick, projektledare
RenFuel K2B
070-554 54 41
christopher.carrick@renfuel.se

Dzina Kleshchanok, projektledare
Perstorp
0435-38113
dzina.kleshchanok@perstorp.com

Läs om Renol – bioplasten från skogen – steg 2.