Kemikalier & Energi

Förnybara kemikalier och drivmedel från biomassa är två viktiga utvecklingsområden som kan göra stor skillnad för att skapa en hållbar utveckling.

På samma sätt som dagens oljeraffinaderier nyttiggör råoljans olika fraktioner kan bioraffinaderierna spela en viktig roll om de lyckas förädla bioråvarans alla beståndsdelar: cellulosa, hemicellulosa, lignin, extraktivämnen och proteiner. Det är en utmaning men bioråvarornas sammansättning ger också möjligheter att ta fram produkter med unika funktioner och egenskaper.

Den komplexa och varierande sammansättningen av biomassa kräver nya och förbättrade processer för såväl separation och fraktionering av ingående komponenter som för konvertering och upprening av produkter. Samma sak gäller för återvinning och cirkulering av biobaserade produkter.

För att denna utveckling ska vara möjlig är det avgörande att fler processer och produkter integreras i produktionssystem så att de totala råvaru- och restströmmarna kan tas tillvara på ett resurseffektivt och värdeskapande sätt.

Biobaserade förnybara kemikalier

Grön kemi omfattar en helhetssyn på allt som rör råvaror, kemikaliehantering, processer, slutprodukter, energianvändning och klimathänsyn. Med gröna kemikalier menas kemikalier som framställs och hanteras på ett mer miljövänligt och hållbart sätt än konventionella produkter. BioInnovations fokus ligger på kemikalier som på ett hållbart sätt framställs från förnybar bioråvara.

Samhällets efterfrågan på förnybara kemikalier ökar stadigt och den globala marknaden för biobaserade kemikalier förväntas ha en årlig tillväxt på drygt 16 procent mellan åren 2016–2025. Etanol, glycerol och mjölksyra är några exempel på kemikalier som omfattas. De stora drivkrafterna till den ökade efterfrågan är givetvis miljön och klimatet, men för kemiindustrin i Europa är det även en stark motivation att kunna möta en ökande konkurrens från Asien.

Bioråvaror innehåller komponenter med unika egenskaper och strukturer – det finns en stor outnyttjad potential att utveckla kostnadseffektiva processer för separation och upprening av dessa. Proteiner, prebiotika och aktiva ämnen för kosmetika och vanillin är några exempel på sådana produkter. Dessa naturliga biokomponenter har ofta ett högt marknadsvärde men utgör vanligtvis en liten andel av råvaran, vilket förutsätter att resten av materialet kan nyttiggöras till andra produkter.

Drivmedel

Den totala mängden drivmedel för vägtransporter i Sverige var 92,7 TWh under 2017. Sedan 2014 har andelen biodrivmedel ökat årligen från knappt 13 procent till 21 procent 2017.

Dagens biodrivmedelsanvändning bygger på en kombination av rena biodrivmedel och låginblandade komponenter i bensin och diesel. Reduktionsplikten, där regeringen beslutat att minska växthusgasutsläppen från bensin och diesel med 40 procent till år 2030, öppnar flera dörrar för satsningar på biodrivmedel.

Trots att Sverige har goda förutsättningar för att producera större mängder biodrivmedel så importeras idag cirka 85 procent.

I Skogsnäringens färdplan för fossilfri konkurrenskraft görs bedömningen att det år 2030 är möjligt att producera uppemot 10 TWh biodrivmedel från skogsråvara.

I en studie från 2017 som genomfördes av Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) och Lunds universitet bedöms åkermarksbaserad iLUC-fri råvara, det vill säga biomassa som inte orsakar förändrad markanvändning, kunna bidra med 4–10 TWh ytterligare till den inhemska biodrivmedels­produktionen till 2030.

Enligt en analys som utgör underlag för det Nationella skogsprogrammet bedöms tillförselpotentialen kunna öka till 70–90 TWh per år till 2050. Potentialen avser råvara från skog, jord och akvatiska system. Denna energipotential kan användas direkt till produktion av drivmedel eller indirekt för att frigöra större volymer industriella sidoströmmar som i sin tur kan förädlas till drivmedel.

Ett utvecklingsområde skulle kunna vara att pröva möjligheterna att kombinera biobaserade råvaruflöden med återvunna råvaruströmmar av fossilt ursprung, såsom plaster och textilier. Termiska processer som förgasning och pyrolys kan hantera mixade råvaror och bidra till att skapa cirkulära produktflöden.

Flygbranschen är en av flera transportsektorer där koldioxidutsläppen har fått stor uppmärksamhet.  Idag är utbudet av hållbara alternativ till fossilt flygbränsle mycket litet, men stora satsningar görs nationellt och internationellt för att stimulera teknikutvecklingen. Här har Sverige förutsättningar att bidra.

Pågående projekt

Områdesanalys koldioxidfri produktion

Implementering av biomaterial som hållbart bindemedelssystem för PFAS-fri litiumjonbatteriindustri

Butandiol från skogsbaserade restströmmar

Kemisk återvinning: från biobaserade material till säkra, rena och effektiva gödselmedel

Utvärdering av HTL-olja som en förnybar komponent för bitumen – steg 1

Biologisk nedbrytbathet, kontakt- och avrinningsvinkel hos biobaserad skidvalla jämfört med traditionell valla – steg 1

Glycerolbaserade, helt gröna och förnybara smörjmedel

TallBoard: Användning av tallolja i industriella fiberskivor

Gröna kemikalier ur pyrolysolja för träskydd och trälim – steg 2

Nya biobaserade tvärbindare för förbättrad prestanda hos förpackningspapper – steg 1

Frustuler från kiselalger, ett biobaserat och hållbart bärarmaterial med bred tillämpningspotential inom kontrollerad frisättning – steg 1

Teknisk och marknadsmässig utvärdering av produktion av stabiliserad pyrolysolja via katalytisk vätebehandling – steg 2

Produktion av hållbara och rena kemikalier från avfallsbaserade fettsyror – PureVFA – steg 1

Nya biobaserade högtrycks- och lågtryckslaminat med ligninbaserat harts för bygg-och möbelindustrin – steg 1

Betulin – Biobaserade tensider – Steg 1

Biobaserade skumadsorbenter för luftrening – steg 1

Reflows – Cirkulära, biobaserade produkter av proteinrika restströmmar från bryggerier

Nya hållbara specialkemikalier för massa- och pappersindustrin – steg 2

Ligumen – helt ligninbaserad blandning för komplett bitumenersättning i kallapplicerad asfaltbetongberedning – steg 1

Miljövänlig och hållbar impregnering av trä med biobaserad olja – steg 2

OptiBark – Biobaserade material och kemikalier från industribark och sly genom optimerade processer

Ersättning av mineraloljor med modifierad biobaserad olja för mer hållbara tillverkningsprocesser

MiniRefine