Kemikalier & Energi

Nya processer och kemikalier från förnybar råvara

Kemiindustrin – i Sverige och globalt – står inför ett råvaruskifte. De fossila resurserna behöver fasas ut och industrin är i behov av att utveckla processer och produkter till mer hållbara och miljövänliga alternativ.

Reduktionsplikten, där regeringen beslutat att minska växthusgasutsläppen från bensin och diesel med 40 procent till år 2030, öppnar flera dörrar för satsningar på biodrivmedel. Sockerplattformen, varifrån bland annat etanol framställs är ett intressant exempel på utvecklingsområde, samt förädling av lignin.

Den förnybara råvaran är mer komplex än den fossila och därför behövs ny innovativ teknik för fraktionering, omvandling och upprening av biobaserade produkter. Viktiga utvecklingsområden är förvätskning, förgasning samt kemisk och biokemisk katalys. Processerna måste bli mer resurs- och energieffektiva för att konkurrera med etablerade fossilbaserade processer.

Råvaru- och restströmmar

Biobaserade processer och produkter måste integreras i system som tar tillvara råvaru- och restströmmar från samhälle och industri på ett resurseffektivt och värdeskapande sätt.

Bioraffinaderier

Framtidens bioraffinaderier kommer att baseras på samverkan mellan olika branscher och synergier mellan olika produktområden inom material, kemi och energi. Liksom dagens oljeraffinaderier tar tillvara råoljans alla beståndsdelar måste framtidens bioraffinaderier också förädla bioråvarans alla delar, såsom kolhydrater, lignin och extraktivämnen. Det gäller såväl volymprodukter som mer avancerade specialkemikalier.

Förnybara plattformskemikalier

En avgörande fråga för omställningen är hur biobaserade alternativ kan ersätta den fossila råvaran för framställning av plattformskemikalier, det vill säga de byggstenar varifrån en mängd kemikalier och material kan tillverkas, exempelvis polymerer till fibrer och plaster, drivmedel och tvättmedel. Plattformskemikalierna kan idag framställas från biobaserade råvaror men det behövs ytterligare forskning och utveckling för att förbättra processerna såväl tekniskt som ekonomiskt.

Pågående projekt

Du har väl inte glömt att
anmäla dig till vårt nyhetsbrev?