Miljövänlig och hållbar impregnering av trä med biobaserad olja – steg 1

Projektet pågick från november 2019 till maj 2020.

Projektet syftade till att bana väg för att förse industriella aktörer med ett miljövänligt och biobaserat alternativ till dagens toxiska och fossilbaserade träskyddsmedel. Projektet avsåg verifiera hypotesen att det går att definiera en impregneringsolja lämplig för träimpregnering och som ger ett långvarig skydd mot rötsvampar — projektets mål var därmed att åstadkomma denna definition.

Visionen var framtagandet av beständiga biobaserade material som genom att inte innehålla några giftiga tillsatser inte bara går lätt att återvinna utan också att återanvända.

Detta skulle att främja ökad användning av trä som byggnadsmaterial och därmed bidra till övergången till ett hållbart samhälle, vilket skulle kunna vidare leda till ett ökat behov av svensktillverkad biobaserad olja och miljövänlig symbios mellan svensk skogs- och lantbrukssektor.

Därför var detta viktigt

De tunga infrastrukturprojekten, såsom elnät och järnvägar, är stora användare av trävirke men saknar idag biobaserade och biocidfria materialalternativ med beständighet som de behöver för sin verksamhet. Att lösa den problematiken, skulle markant flytta fram gränserna för hur infrastruktur kan göras biobaserad.

Ett icke-toxiskt och beständigt trämaterial skulle efter utrangering som exempelvis elstolpe kunna återanvändas som virke i ett nytt byggnationsprojekt och på så vis bidra till utvecklingen av en cirkulär ekonomi.

Förväntade resultat

Projektet förväntades generera ny IPR (Intellectual Property Rights) kring vilka egenskaper ett biobaserad impregneringsmedel ska ha för att bli maximalt effektiv som träskyddsmedel. Ny kunskap skulle också byggas kring analys och verifiering av impregnerat virke.

Om projektets hypotes bevisades hålla skulle dess resultat adressera ett marknadssegment med mycket omfattande installationer av träprodukter i delvis mycket utsatta utomhusmiljöer. För dessa typer av installationer är den förväntade livscykeln närmast oändlig, under vilken installationerna ska kunna underhållas på ett finansiellt, logistiskt och miljömässigt hållbart sätt. Järnvägar, elnät, jordmurar och kajer är goda exempel på sådana installationer.

Deltagare

Linjonwood AB, RISE AB, Vattenfall eldistribution AB och Trafikverket.

Budget & tidsplan

Projektet hade en total budget på 1 150 000 SEK.

Konkreta resultat

Projektet kunde verifiera hypotesen att det går att definiera en biobaserad olja lämplig för träimpregnering och som ger ett långvarig skydd mot rötsvampar. Projektet har även lyckats åstadkomma denna definition så att den kan utgöra grunden för en repeterbar, skalbar och förnyelsebar industriell tillverkning av livstidsförlängt trä utan toxider.

Projektet har vidare gjort en första utvärdering av den marknadsmässiga bärigheten för en träprodukt enligt projektets hypotes. Denna utvärdering är positiv och indikerar att ett fortsatt produktutvecklingssteg är både realistiskt och relevant.

Det är högst realistiskt att de första prototyperna baserade på projektets resultat kommer att gå direkt ut i fälttester med minst en ledande aktör inom det adresserade marknadssegmentet.

Nästa steg

Projektet har bevisat sin hypotes och utgör en mycket löftesrikt plattform för vidare forskning mot skalbar produktifiering och marknadsintroduktion.

Projektet har också visat att det kommer att vara mest effektivt om det fortsatta arbetet kan ske i nära samarbete mellan forskarvärlden och en så bred uppsättning aktörer som möjligt inom det marknadssegment som är tänkta tagare av projektresultaten.

Projektet har beviljats medel för att arbeta vidare i Hypotesprövning steg 2.

Läs om Miljövänlig och hållbar impregnering av trä med biobaserad olja – steg 2.