Biobaserad granulat för 3D-printing – steg 1

Projektet pågick från oktober 2017 till och med mars 2018.

Olja är en ändlig resurs som påverkar vår miljö vid användning. Ett sätt att minska oljeberoendet inom plastindustrin är att blanda in växtfibrer i granulaten.

Träkompositer och fiberförstärkning av plaster är ytterst aktuella områden inom 3D-printing. 3DPs framväxt gör att det finns ett stort intresse att hitta nya biobaserade råvaror med lämpliga processegenskaper. Dagens emballagematerial är ofta fossilbaserade eller gjorda av kartong, wellpapp eller trä. Projektets idé var att utveckla biobaserade granulat anpassade för 3DP tillverkning av emballage genom att använda råvaruströmmar som idag har ett lågt värde, exempelvis grot, sågspån och lignin. Svensk skogsindustri och tillverkning med 3DP skulle gynnas av ökad konkurrenskraft och i projektet kommer bioekonomiska produkter och nya värdekedjor att utvecklas.

Därför var det viktigt

Den stora användningen av fossilt baserade material, tillsammans med allt högre efterfrågan på biobaserade material gav projektet möjlighet att bidra till den globala bioekonomin och sänkta CO2-halter. Ett lyckat resultat med möjlighet till en ökad användning av biobaserade material baserade på restprodukter från skogsindustrin skulle dessutom ge ökat värde längs hela värdekedjan och identifierade slutanvändare.

Projektets strävan var att nå nya värdekedjor med fler slutanvändare. Därför behövede framtagning av material och marknadspotential evalueras. Fyra arbetspaket ingick enligt nedan:

  1. Projektledning och rapportering. Leddes av Swerea SICOMP.
  2. Framställning av råvara till extrudering samt tillverkning av granulat. Swerea SICOMP ledde detta arbetspaket och Sveaskog bidrog med råvara.
  3. Tillverkning, optimering av processparametrar samt framtagning av prototyp. Leddes av BLB Industries AB.
  4. Möjliga applikationer, slutprodukter och marknadspotential. Detta arbetspaket leddes av Sveaskog med stöd av BLB Industries AB.

Deltagare

Projektet genomfördes av Swerea SICOMP (projektledare), BLB Industries AB och Sveaskog.

Förväntade resultat

Projektet förväntades utvärdera potentialen hos 3D printande biobaserade emballage med råvara baserad på lågvärdesprodukter från skogsindustrin. En billig biobaserad råvara och utvecklingen av skräddarsydda emballage skulle ge ökad konkurrenskraft för företagen i värdekedjan. Möjligheter fanns att utöka konsortiet till större projekt.

Budget

Projektet hade en total budget på 1 000 000 SEK.

Mer information

Peter Mannberg, projektledare
Swerea SICOMP
0911-74420
peter.mannberg@swerea.se