Biobaserad granulat för 3D-printing – Steg 1

Olja är en ändlig resurs som påverkar vår miljö vid användning. Ett sätt att minska oljeberoendet inom plastindustrin är att blanda in växtfibrer i granulaten.

Träkompositer och fiberförstärkning av plaster är ytterst aktuella områden inom 3D-printing. 3DPs framväxt gör att det finns ett stort intresse att hitta nya biobaserade råvaror med lämpliga processegenskaper. Dagens emballagematerial är ofta fossilbaserade eller gjorda av kartong, wellpapp eller trä. Projektets idé är att utveckla biobaserade granulat anpassade för 3DP tillverkning av emballage genom att använda råvaruströmmar som idag har ett lågt värde, exempelvis grot, sågspån och lignin. Svensk skogsindustri och tillverkning med 3DP kommer att gynnas av ökad konkurrenskraft och i projektet kommer bioekonomiska produkter och nya värdekedjor att utvecklas.

Därför är det viktigt

Den stora användningen av fossilt baserade material, tillsammans med allt högre efterfrågan på biobaserade material ger projektet möjlighet att bidra till den globala bioekonomin och sänkta CO2-halter. Ett lyckat resultat med möjlighet till en ökad användning av biobaserade material baserade på restprodukter från skogsindustrin skulle dessutom ge ökat värde längs hela värdekedjan och identifierade slutanvändare.

Projektets strävan är att nå nya värdekedjor med fler slutanvändare. Därför behöver framtagning av material och marknadspotential evalueras. Fyra arbetspaket ingår enligt nedan:

  1. Projektledning och rapportering. Leds av Swerea SICOMP.
  2. Framställning av råvara till extrudering samt tillverkning av granulat. Swerea SICOMP leder detta arbetspaket och Sveaskog bidrar med råvara.
  3. Tillverkning, optimering av processparametrar samt framtagning av prototyp. Leds av BLB Industries AB.
  4. Möjliga applikationer, slutprodukter och marknadspotential. Detta arbetspaket leds av Sveaskog med stöd av BLB Industries AB.

Deltagare

Projektet genomförs av Swerea SICOMP (innehar projektledarrollen), BLB Industries AB och Sveaskog.

Förväntat resultat

Projektet förväntas utvärdera potentialen hos 3D printande biobaserade emballage med råvara baserad på lågvärdesprodukter från skogsindustrin. En billig biobaserad råvara och utvecklingen av skräddarsydda emballage ger ökad konkurrenskraft för företagen i värdekedjan. Möjligheter finns att utöka konsortiet till större projekt.

Budget

Projektet pågår från den 1 oktober 2017 till och med den 31 mars 2018 och har en total budget om 1 000 000 SEK.

Mer information

Peter Mannberg, projektledare
Swerea SICOMP
0911-74420
peter.mannberg@swerea.se