Ligumen – helt ligninbaserad blandning för komplett bitumenersättning i kallapplicerad asfaltbetongberedning – steg 1

Asfalt används idag för väg- och byggnadskonstruktion över hela världen. Men när asfalten förbereds används fossilbaserad bitumen som nyckelbindemedel. Många försök har gjorts för att ersätta bitumenet med ett hållbart material, till exempel lignin, men den nuvarande tekniken kan endast delvis ersätta bitumen. Detta projekt syftar till att utveckla en helt ligninbaserad blandning som innehåller alla bitumens fysikaliska och kemiska egenskaper och därför kan ersätta bitumen i framställningen av kallapplicerad asfalt.

Därför är detta viktigt

Ett framgångsrikt Ligumen-projekt kommer att resultera i:

  1. ett tekniskt genombrott inom det viktiga asfaltproduktionsområdet för att eliminera den negativa miljöpåverkan från bitumen,
  2. fördjupade grundläggande kunskaper om fysik och kemi av lignin och bitumen, och
  3. ett viktigt mervärdesutnyttjande av det industriella kraftlignin som produceras i den svenska skogsindustrin.

Förväntat resultat

Detta helt ligninbaserade bindemedel kan bli ett innovativt bio-baserat alternativ på marknaden. Tekniken kan då gynna Potmix Products AB i deras kallapplicerad asfaltsproduktion för att sedan kunna utvidgas till andra företag. Den nya bitumenersättningen med lignin kan ge samhället en helt koldioxidneutral teknologi inom området. En kommersiell produktion av lignin skulle också öka efterfrågan på kraftlignin, något som är fördelaktigt för den svenska pappersmassaindustrin.

Deltagare

RISE Bioekonomi och hälsas avdelning för lignin samt Potmix Products AB.

Budget & tidplan

Projektet har en total budget på 880 000 SEK och kommer att pågå under sex månader – från maj till november 2022.