Limfria biobaserade skivmaterial – steg 1

Projektet avser att lägga grunden för miljövänlig förädling av skogsråvaran och främja användningen av andra biobaserade råvaror, som exempelvis bambu. Grunden läggs genom att utveckla en process för sammanfogning av tunna trä-/bambuskivor (träsvetsning) där inga tillsatser av syntetiska lim eller metallförband används. Träsvetsning utnyttjar friktionsvärme som skapas genom att låta de träytor som ska sammanfogas att snabbt vibrera mot varandra under ett pålagt tryck. Nya ”bindningsmaterial” som fungerar som” lim” bildas i fogen genom termisk nedbrytning av själva trämaterialet.

Detta projekt ämnar utveckla en process för att kunna svetsa fanér av bambu eller trä för tillverkning av olika biobaserade skivmaterial [kryssfanér (Plywood), LVL, flerskiktsskiva] (Figur 1).

Figur 1.  Från vänster; Svetsat trä, Fanerträ (LVL), Fanerbambu (LVL), Trä kryssfanér (Plywood), Bambu kryssfanér.

Projektet underlättar eliminering av lim och utveckling av förnybar skogsråvara och andra biobaserade material (substitutionseffekt) inom segment såsom byggmaterial och inredning.

Ersättning av lim med svetsning och att främja användning av bambu som ett alternativt biobaserat material ökar resurseffektiviteten, vilket är i linje med de globala målen att främja ett hållbart nyttjande av ekosystemen och säkerställandet av hållbar produktion.

Syftet med projektet är att lägga grunden för utvecklingen av limfria trä-/bambubaserade skivprodukter. Målet är att i ett första steg utveckla en process för att kunna svetsa furu /bambuskivor för användning i nappar (Figur 2). Om fanérsvetsning är möjligt så finns det också förutsättningar för att kunna tillverka biobaserade skivmaterial med vattentålig och säker svetsfog för att användas i krävande klimat.

Figur 2.  Bambu napp

Därför är detta viktigt

Projektet syftar till att förbättra miljöprestanda hos träpaneler genom träsvetsning och minskat skogsråvarouttag genom användning av alternativa biobaserade råvaror som bambu. Hypotesen är att förbättring av miljöprestanda hos konventionella träprodukter såväl som träbaserade skivmaterial skapar kundfördelar. Träsvetsning är ett innovativt sätt att öka resurseffektiviteten och minska miljö- och klimatpåverkan genom undvikande av lim, uppmuntrande hållbar produktion och smartare användning och bearbetning av biobaserade råvaror. Svetsning i kombination med bambumaterial har en positiv inverkan på träindustrins lönsamhet. Minskade CO2-utsläpp innebär en ökning av miljöprestanda vilket är av central strategisk betydelse för industrin.

Förväntat resultat

Den övergripande hypotesen är att träindustrins klimatnytta och konkurrenskraft ökar om de använder träsvetsning och alternativa biobaserade material såsom bambu. Konkretiserad hypotes är att svetsning av tunna skivor av trä/bambu kan etableras inom projektets ram, vilket ökar de biobaserade skivmaterialens miljöprofil.

Deltagare

Luleå Tekniska Universitet (LTU), Green & Company och TinyMark AB.

Budget & tidplan

Projektet har en total budget på 1 MSEK och kommer att pågå under  sex månader – från oktober 2022 till april 2023.