MYCO: Från biobaserade restströmmar till fossilfritt mycelmaterial – steg 1

Projektets hypotes är att det genom att ta fram och karaktärisera ett mycelmaterial baserat på inhemska, lågvärdiga, cellulosabaserade restströmmar, går att identifiera lämpliga användningsområden där materialet kan ersätta fossilbaserad plast.

Syftet är att undersöka möjligheten att tillverka ett inhemskt mycelmaterial baserat på modell-restströmmarna halm och sågspån från barrträd samt att utvärdera mycelmaterialets potential och identifiera tillämpningsområden. Målet är att ta fram underlag för utveckling av produkter av inhemskt mycelmaterial samt förbereda för patentansökan av själva materialet.

Därför är detta viktigt

Aktuell forskning visar på att mycelmaterial har potential som isolermaterial, ytskiktsmaterial och i inredning/möbler. Förpackningsindustrin kämpar med krav på mer miljövänliga förpackningar, både genom regleringar och krav från kunder. Bygg och inredning är en stor marknad där behovet av fossilfria alternativ har belysts genom olika initiativ. Forskning har dock visat att typen av utgångsmaterial som används samt svampart och tillväxtförhållanden påverkar materialets egenskaper. För att skapa ett hållbart svenskt mycelmaterial krävs alltså att tillgängliga svenska biobaserade restströmmar identifieras samt att deras inverkan på materialets egenskaper utreds.

Förväntat resultat

Förväntade effekter:

  • Omedelbart – Ökad efterfrågan på fossilfria produkter, industrin ser potential i materialet och satsar på utveckling av det, återkoppling och bedömning av affärspotential via de intressenter/slutkunder som är involverade i projektet; 
  • På medellång sikt – Produkter och material baserade på inhemskt mycelmaterial produceras i Sverige, nya affärsmöjligheter som produkter on-demand, nyttjandet av restströmmar ger ökad lönsamhet i flera led i värdekedjan;
  • På lång sikt – Restströmmar från jord- och skogsbruk ges mer högvärdig användning,  fossilbaserade alternativ ersätts av ett biobaserat material som tillverkas på ett kostnads- och resurseffektivt sätt och som därmed bidrar till ett hållbarare samhälle, ny gränsöverskridande samverkan mellan skogs-/jordbruk och tillverkningsindustri.

Materialet som tas fram i det här projektet baseras på cellulosabaserade restströmmar och svampmycel och är under tillverkningsfasen formbart men hårdnar och håller formen efter tillverkningens slutsteg. Därför ser projektet att materialet har potential att ersätta fossil plast i ett flertal produkttyper, samtidigt som det möter marknadens krav på återvinnings- och komposterbarhet.

Utöver detta följer projektet EU:s direktiv inom Green deal och single use plastics och bidrar väsentligt till FN:s globala hållbarhetsmål; ”Hållbar industri, innovationer och infrastruktur” (mål 9), ”Hållbar konsumtion och produktion” (mål 12), samt ”Bekämpa klimatförändringarna” (mål 13).

Deltagare

Formsson AB, The Loop Factory, RISE och Högskolan i Halmstad

Budget & tidplan

Projektet har en total budget på 1 MSEK och kommer att pågå under sex månader – från maj till oktober 2021.