MYCO: Från biobaserade restströmmar till fossilfritt mycelmaterial – steg 1

Projektet pågick mellan maj och oktober 2021.

Projektets hypotes var att det genom att ta fram och karaktärisera ett mycelmaterial baserat på inhemska, lågvärdiga, cellulosabaserade restströmmar, går att identifiera lämpliga användningsområden där materialet kan ersätta fossilbaserad plast.

Syftet var att undersöka möjligheten att tillverka ett inhemskt mycelmaterial bland annat baserat på modell-restströmmarna halm och sågspån från barrträd samt att utvärdera mycelmaterialets potential och identifiera tillämpningsområden. Målet var att ta fram underlag för utveckling av produkter av inhemskt mycelmaterial samt förbereda för patentansökan av själva materialet.

Deltagare

Formsson AB, RISE, The Loop Factory AB och Högskolan i Halmstad

Budget

Projektets totala budget var 1 MSEK.

Därför var detta viktigt

Aktuell forskning visar på att mycelmaterial har potential som isolermaterial, ytskiktsmaterial och i inredning/möbler. Förpackningsindustrin kämpar med krav på mer miljövänliga förpackningar, både genom regleringar och krav från kunder. Bygg och inredning är en stor marknad där behovet av fossilfria alternativ har belysts genom olika initiativ. Forskning har dock visat att typen av utgångsmaterial som används samt svampart och tillväxtförhållanden påverkar materialets egenskaper. För att skapa ett hållbart svenskt mycelmaterial krävs alltså att tillgängliga svenska biobaserade restströmmar identifieras samt att deras inverkan på materialets egenskaper utreds.

Förväntade resultat

Förväntade effekter:

  • Omedelbart– Ökad efterfrågan på fossilfria produkter, industrin ser potential i materialet och satsar på utveckling av det, återkoppling och bedömning av affärspotential via de intressenter/slutkunder som är involverade i projektet; 
  • På medellång sikt– Produkter och material baserade på inhemskt mycelmaterial produceras i Sverige, nya affärsmöjligheter som produkter on-demand, nyttjandet av restströmmar ger ökad lönsamhet i flera led i värdekedjan;
  • På lång sikt– Restströmmar från jord- och skogsbruk ges mer högvärdig användning, fossilbaserade alternativ ersätts av ett biobaserat material som tillverkas på ett kostnads- och resurseffektivt sätt och som därmed bidrar till ett hållbarare samhälle, ny gränsöverskridande samverkan mellan skogs-/jordbruk och tillverkningsindustri.

Materialet som togs fram i det här projektet baserades på cellulosabaserade restströmmar och svampmycel som under tillverkningsfasen är formbart men hårdnar och håller formen efter tillverkningens slutsteg. Därför såg projektet att materialet hade potential att ersätta fossil plast i ett flertal produkttyper, samtidigt som det skulle möta marknadens krav på återvinnings- och komposterbarhet.

Utöver detta följde projektet EU:s direktiv inom Green deal och single use plastics och bidrar väsentligt till FN:s globala hållbarhetsmål; ”Hållbar industri, innovationer och infrastruktur” (mål 9), ”Hållbar konsumtion och produktion” (mål 12), samt ”Bekämpa klimatförändringarna” (mål 13).

Konkreta resultat

Hypotesten är bekräftad och hypotesprövningen har fallit väl ut. Resultatet är ett fungerande material som har potential att användas inom ett antal affärsområden. Det finns i nuläget ett varumärkesskydd för materialet och en patentansökan är inledd.

Nästa steg

Inför steg 2-ansökan ska kundspecifika projekt – finansierat av Speed Up Halland, Bertebostiftelsen och Region Halland – att genomföras, baserat på resultaten i steg 1.

Läs om FORMILL – nytt revolutionerande biomaterial från restströmmar med unik uppskalningsprocess – steg 2.