In-B-Pole – Innovation i biobaserad skidstavstillverkning – steg 1

Projektet pågick mellan november 2021 och april 2022.

Syftet med projektet var att utveckla stavar i linkomposit med biobaserad epoxi och därmed introducera fler hållbara material i tillverkningen av skid- och outdoorstavar.

I skid- och outdoorvärlden där människor får se effekten av klimatförändringarna blir förväntningarna på att tillverkarna av utrustning tar ansvar för miljön större och större för var dag som går.

Därför inleddes detta projekt som ett samarbete mellan Kang Poles, Podcomp, RISE SICOMP och Borås universitet. Målet var att ta fram en stav i linkomposit för att skapa ett alternativt material till det vanligt förekommande fossilbaserade kolfibret. Staven skulle även bestå av biobaserat epoxy i stället för vanligt fossilbaserat för att dra ner på klimatpåverkan ytterligare. Linfiber har avsevärt lägre klimatpåverkan än kolfiber som är väldigt energikrävande vid produktionen och dessutom producerad av fossila kemikalier. Med hjälp av optimerad design och optimerade tillverkningsprocesser ville man vidare göra övergången kostnadseffektiv.

Deltagare

Kang Poles, Podcomp, RISE SICOMP och Borås universitet.

Budget

Projektets totala budget var 1 MSEK.

Därför var detta viktigt

Vi är i stort behov av mer hållbara material inom skid- och outdoorvärlden. Detta projekt skulle kunna ge oss stora kompetens- och konkurrensmässiga fördelar gentemot andra tillverkande länder inom området. Om tillverkningen dessutom handlar om högkvalitativa sportartiklar skulle det kunna vara en viktig startpunkt för ytterligare tillverkning av hållbara produkter i Sverige. Sammantaget skulle projektet med andra ord kunna flytta fram Sveriges position ytterligare inom området och i förlängningen ge positiva effekter på svensk ekonomi.

Förväntade resultat

Målet med projektet var att ta fram ett biobaserad linkomposit som lever upp till de krav som en skidstav har gällande dimensioner, hållfasthet och temperaturresistens. Prototyper skulle kunna visas upp på mässor vid slutet av projektet. Den teknoekonomiska utvärderingen av projektet skulle vara av yttersta vikt för att avgöra om produktionen av stavarna flyttas till Sverige. Att ha produktionen i Sverige var en del av målet i projektet.

Konkreta resultat

Projektets syfte var att tillverka en telekopstav i kompositmaterial med lin som armering och biobaserad epoxi som matris som klarar de hållfasthetskrav som ställts enligt kravspecifikationen. En målsättning var för Kang Poles var också att se om tillverkningen kan ske i Sverige. Både syftet och målet har uppfyllts. En linbaserad telekopstav kommer därför att börja produceras i Piteå. En undersökning om vilka biobaserade hartser som finns på marknaden har gjorts. En kravspecifikation av KangPole har legat som grund för de beräkningar för designen gjordes också. En stav med lite större diameter valdes, och material valdes för att klara både tillverkning och hållfasthet. Ett antal rör för att testa att de mekaniska kraven var möjliga att nå, tillverkades först. Dessa testades med lovande resultat och prototyptillverkning startades. 32 stycken prototyper (med olika harts) har testats mekaniskt både i kyla och rumstemperatur. Vissa har även testats av åkare. Även LCA och ekonomiska beräkningar har gjorts. De ekonomiska beräkningarna tillsammans med att prototyperna klarar av det kraven ligger till grund för att tillverkning av stavar nu startar i Piteå.

De största svårigheterna som också behöver studeras mer är lackering av stavarna (svårt att pulverlacka biobaserade kompositer) samt att det vid högre biobaserat innehåll på den biobaserade epoxin uppstår tillverkningstekniska svårigheter.

Nästa steg

Stavar kommer att börja tillverkas av PODCOMP, så kommer därför att nå marknaden. Det finns en målsättning att kunna använda en epoxi eller polyester med ännu högre biobaserad halt som dessutom kan målas med en pulverlackering som är miljömässigt bättre. Därför är målsättningen att kunna få ett fortsättningsprojekt som har LCA som bas för att kunna utvärdera material och tillverkningsmetoder ännu mer. Där kan förutom biobaserade material även återvunna material vara ett alternativ. Ytterligare en stav kommer också att undersökas, nämligen en vandringsstav med höga krav på mekaniska egenskaper vilket kommer att ge ytterligare utmaningar.