Kompositmaterial av cellulosa i olika former – steg 1

Projektet pågick mellan september 2017 och mars 2018.

Utveckling av ett helt nytt material baserat på en komposit av två diametralt olika typer av cellulosamaterial med var för sig helt olika men kompletterande egenskaper.

Kompositen var avsedd till nyskapande förpackningslösningar/emballage där cellulosabaserade material inte är möjliga i dag. Materialet förväntades därmed kunna ersätta petroleumbaserade produkter.

Därför var det viktigt

Den totala konsumtionen av förpackningar globalt förväntas öka med 3,5 % årligen fram till 2020. Den största ökningen förväntas för flexibla plastförpackningar med 4,7 % följt av styva plastförpackningar med 4,4 %. Kartongförpackningar förväntas öka med 3,2 %. Problematiken med plast, det vill säga nedskräpning av hav och stränder och negativ påverkan på hela näringskedjan, kan reduceras med hjälp av nedbrytbara och förnyelsebara cellulosaråvaror. Det nya kombinerade materialet skulle öka möjligheten att i högre utsträckning än idag kunna ta ett steg mot en biobaserad och mer hållbar samhällsekonomi.

Stora Enso, som hade projektledarrollen, och Cellutech skulle gemensamt arbeta för att framställa och utvärdera det nya kompositmaterialet. Det laborativa arbetet omfattade tillverkning, modifiering och karakterisering av de utgående cellulosamaterialen och det resulterande kompositmaterialet. Nya process- och analysmetoder skulle behöva utvecklas för att komplettera befintliga metoder. Materialet skulle utvärderas utifrån potentiellt nya användningsområden inom förpackning och emballage.

Deltagare

Projektet genomfördes av Innovation and R&D, Consumer Board, Stora Enso (projektledare) och Cellutech AB.

Förväntade resultat

Ett mer formbart material som kan användas för nyskapande förpackningslösningar och friare förpackningsdesign med asymmetriska former. Dessutom förväntades det vara möjligt att väsentligen öka effektiviteten avseende råmaterialanvändningen. Förhoppningen var därmed att biobaserade material skuööe kunna konkurrera med dagens befintliga petroleumbaserade produkter och bidra till en biobaserad ekonomi med svensk skogsråvara som utgångspunkt.

Budget

Projektet hade en total budget på 1 089 028 SEK.

Mer information

Raija Bådenlid, projektledare
Stora Enso
070-2653141
raija.badenlid@storaenso.com