BioInnovations Ansökningsguide

BioInnovation ska som strategiskt innovationsprogram stärka den svenska konkurrenskraften och bidra till omställningen mot en cirkulär biobaserad samhällsekonomi. Projekt för utveckling av biobaserade produkter, material och kemikalier som drivs med finansiering från programmet behöver se på tre viktiga aspekter – teknik (Technology), marknad (Market) och hållbarhet (Sustainability) för att på bästa sätt kunna bidra till att öka förädlingsvärdet i den svenska biobaserade sektorn.

strandgräs som vajar i vinden med havet i bakgrunden. Text "BioInnovations Ansökningsguide".BioInnovations Ansökningsguide vänder sig till dig som arbetar med en ansökan till någon av våra utlysningar, samt till de externa bedömare som Vinnova anlitar vid utvärdering av ansökningar.

Dokumentet definierar ett antal centrala begrepp så att de kan tolkas och användas på ett likartat sätt i ansökningar och av bedömare, och det ger förslag på verktyg för beskrivning av ansökningars ambition rörande teknik, marknad och hållbarhet.

Till varje utlysning hör en utlysningstext och en ansökningsmall. Utlysningstexten publiceras på Vinnovas webbplats och anger förutsättningarna för varje utlysning. Till utlysningstexten hör en ansökningsmall – den mallen avgör vilka delar av ansökningsguiden som är tillämpliga för respektive utlysning.

Här kan du ladda hem BioInnovations Ansökningsguide (pdf).

Här finns guiden på engelska: BioInnovation Application Guide (pdf, In English).

Mer information

Har du frågor av administration kring din ansökan rekommenderar vi dig att kontakta Vinnovas handläggare. Har du frågor om sakinnehåll är du välkommen att kontakta BioInnovations programchef eller handläggare på Vinnova.

Anna Karlsson
utlysningsansvarig Vinnova
08-473 31 32
anna.karlsson@vinnova.se

Per Edström
programchef BioInnovation
010-142 82 44
per.edstrom@bioinnovation.se