Förädling av biokol i urban förorenad mark

Att behandla förorenad mark är i dagens läge ofta förenat med stora kostnader för samhället i stort och för den utförande parten. Den förorenade jorden innehåller ofta olika typer av tungmetaller och polycykliska aromatiska kolväten (PAH). Även jord som innehåller relativt låga halter av föroreningar måste ofta transporteras från platsen för att behandlas. Att istället använda sig av biokol som ett verktyg för att behandla den förorenade jorden på plats skulle troligen resultera i väsentligt lägre kostnader.

Biokol har förmågan att blockera och låsa receptorerna hos toxiner och därmed förhindra att toxinerna absorberas av djur- och växtliv. Biokolets sammansättning varierar och det finns i nuläget få rön kring hur man optimerar ett biokols sammansättning för att maximera dess potential för markrening och samtidigt minimerar kostnaderna.

Syfte och mål

Projektets syfte är att pröva två olika biokolsammansättningar genom att mäta dess kapacitet att absorbera PAH och tungmetaller. Projektet kommer även att genomföra en litteraturstudie, vilken fokuserar på att jämföra befintliga metoder för markrening med hjälp av biokol med de metoder som utvecklas inom ramen för projektet. Biokol har stor potential, då det under produktionsprocessen kan designas på en nano-skala för att optimera önskade jordförbättrande egenskaper.

Projektets mål är att undersöka effektiviteten av två förädlade biokol-blandningar och fysiska behandlingsmetoder samt jämföra deras fastläggningsförmåga med obehandlad biokol.

Deltagare

NSR AB och Pamoja Cleantech AB, Statens Geotekniska Institut (SGI).

Budget

Projektets budget är 1 013 700 SEK och förväntas pågå under 6 månader.

Mer information

Peik Stenlund
Projektledare
Pamoja Cleantech AB
peik.stenlund@pamojacleantech.com