Förädling av biokol i urban förorenad mark – steg 1

Projektet pågick mellan november 2018 och juli 2019.

Biokol har stor potential då det under produktionsprocessen kan designas på en nano-skala för att optimera önskade jordförbättrande egenskaper. Biokol har förmågan att fastlägga (adsorbera och absorbera) miljögifter och därmed förhindra att dessa sprids och tas upp av djur- och växter.

Projektets syfte var att pröva två olika biokolsammansättningar genom att mäta dess kapacitet att absorbera polycykliska aromatiska kolväten (PAH) och tungmetaller. Projektet skulle även att genomföra en litteraturstudie, vilken fokuserade på att jämföra befintliga metoder för markrening med hjälp av biokol med de metoder som utvecklas inom ramen för projektet.

Projektets mål var att undersöka effektiviteten av två förädlade biokol-blandningar och fysiska behandlingsmetoder samt jämföra deras fastläggningsförmåga med obehandlad biokol.

Deltagare

NSR AB och Pamoja Cleantech AB och Statens geotekniska institut (SGI).

Budget

Projektets budget var 1 013 700 SEK.

Därför var detta viktigt

Att behandla förorenad mark är i dagens läge ofta förenat med stora kostnader för samhället i stort och för den utförande parten. Den förorenade jorden innehåller ofta olika typer av tungmetaller och polycykliska aromatiska kolväten (PAH). Även jord som innehåller relativt låga halter av föroreningar måste ofta transporteras från platsen för att behandlas eller deponeras. Att istället använda sig av biokol som ett verktyg för att behandla den förorenade jorden på plats skulle troligen resultera i väsentligt lägre kostnader.

Förväntade resultat

Syftet med denna studie har varit att undersöka om biokol som förädlats, genom mekaniska efterbehandlingsprocesser med inblandning av andra material, har en bättre förmåga att binda miljögifter jämfört med obehandlat biokol. Utgångspunkten var att studera effekten på förorenad jord med måttliga till höga halter av både metaller (koppar, bly och zink) och polycykliska aromatiska kolväten (PAH).

Konkreta resultat

Ingen ökad fastläggningskapacitet för metaller kunde påvisas hos något av de förädlade biokolen. Lösligheten av samtliga studerade metaller var oförändrad eller ökade då jord behandlades med de förädlade biokolen i relation till behandling med de oförädlade. Förädling av träflisbaserat biokol, genom tillsats av lera eller järnoxid, under mekaniska efterbehandlingsprocesser, höjde avsevärt biokolets förmåga att binda organiska miljögifter. Förmågan att fastlägga PAH ökade upp till ca 4 gånger för de studerade ämnena då biokolet förädlats med lera och upp till 6 gånger då biokolet förädlats med järnoxid.

Projektet drar sålunda slutsatsen att förädling av biokol med lera eller järnoxid skulle kunna skapa en produkt som är mer kraftfull för efterbehandling av jord som förorenats med PAH, men har ingen direkt effekt på metaller.

Nästa steg

Projektet har skapat intresse för att genomföra ytterligare studier inom bredare industrikonsortium och att initiera innovationssamarbeten på europeisk nivå. Projektet planerar även publicera resultat i vetenskaplig publicering.