Hållbar stålproduktion genom effektivt nyttjande av uttjänta textilier – steg 1

Den gröna omställningen gör det nödvändigt att använda resurser i slutna kretsar för att minska beroendet av nya fossilbaserade material. I detta projekt syftar Kappahl AB, Höganäs AB och RISE AB till att utvärdera möjligheten att minska fossila koldioxidutsläpp från stålproduktion, genom att ersätta fossilt kol med ett hållbart producerat kol tillverkat av kasserade textilier och samtidigt få till en mer effektiv användning av tillgängliga resurser – i detta fall kasserade textilier. Projektets mål är att undersöka den tekniska potentialen och hållbarhetsvinsten av att använda textilavfall vid produktion av cirkulärt/biobaserat kol för användning i stålproduktion.

Därför är detta viktigt

Bild från projektet.

Många projekt som handlar om textilåtervinning har nyttogörande av textilavfall som utgångspunkt, där man försöker skapa en efterfrågan för recyklatet till nya produkter. I detta projekt är drivkraften i stället det existerande behovet hos Höganäs AB, av en hållbar kolkälla som ersättning till dagens fossila kol i deras ståltillverkning.

När textilfibrer enligt avfallstrappan har passerat ett antal cykler av återbruk som textilprodukt och fiberåtervinning till nya material, kommer slutligen fiberlängd och kvalitet inte längre duga för användning i textila produkter. För att nyttja detta avfall som en resurs är projektets hypotes att det finns potential att konvertera materialet till ett hållbart kol via pyrolys för slutanvändning inom stålproduktionen. Ur miljösynpunkt är att ersätta fossilt kol det som ger absolut störst klimatnytta.

Förväntat resultat

Önskade projektresultat är att specifikationerna på det kol, som tillverkas via långsam pyrolys av textilavfallet, överensstämmer med det fossila kolet eller är jämförbara med biokol från skogsbaserad biomassa. Ett positivt resultat skulle följaktligen innebära att råvarubasen för biokolsproduktionen kan ökas och möjliggöra en storskalig ersättning av fossil råvara och minskade koldioxidemissioner. Genom den experimentella verifikationen i detta projekt förväntas den tekniska mognadsgraden (TRL) öka från dagens 2 till 4, den kommersiella mognadsgraden (MRL) inte att förändras och hållbarhetsbedömningen (SRL) ökas från 1 till 3 genom den översiktliga hållbarhetsanalysen.

Deltagare

Kappahl AB, Höganäs AB och RISE AB.

Budget & tidplan

Projektet har en total budget på drygt 500 KSEK och kommer att pågå under 6 månader – från maj till december 2024.