Frustuler från kiselalger, ett biobaserat och hållbart bärarmaterial med bred tillämpningspotential inom kontrollerad frisättning – steg 1

Kontrollerad frisättning av aktiva substanser används i olika produkter såsom båtbottenfärg, sårvårdsprodukter och inom personal care-produkter. De bärarmaterial som används kommersiellt idag för kontrollerad frisättning av olika aktiva substanser är antingen fossilbaserade eller framställs genom processer som kräver stora mängder energi och lösningsmedel. Genom att ersätta dessa bärarmaterial med ett biobaserat silikamaterial (Algica) som utvinns från kiselalger så bidrar projektet framför allt till två av FN:s globala mål för hållbarutveckling; 12 – Hållbar konsumtion och produktion samt 13 Bekämpa klimatförändringarna.

Detta projekt syftar till att utvärdera Algicas potential som bärarmaterial för aktiva substanser inom tillämpningsområdena sårvård, båtbottenfärg och personal care. Projektets mål är att ge ett bra underlag utifrån ett tekniskt-, marknadsmässigt- och hållbarhetsperspektiv för vidare utveckling inom det mest lämpade tillämpningsområdet.

Projektet är indelat i olika arbetspaket där behovsägaren Swedish Algae Factory har ansvaret för projektledning, marknads- och hållbarhetsundersökning samt att undersöka ytmodifieringar av Algica. Projektpartnern RISE kommer ansvara för inkapslings- och frisättningsmätningar för olika aktiva substanser. I-Tech och AmiCoat kommer framför allt bidra genom att leverera sina aktiva substanser för test samt att bidra med kunskap från två av de tilltänkta tillämpningsområdena.

Därför är detta viktigt

Kontrollerad frisättning är ett måste för att minska användning och utsläpp av läkemedel och biocider, men idag sker kontrollerad frisättning med hjälp av bland annat fossila och miljömässigt ohållbara bärarmaterial. Genom att använda ett biobaserat material från kiselalger ges möjligheten för producenter och slutanvändare att välja ett hållbart alternativ.

Förväntat resultat

Projektet förväntas bidra till att aktörer inom värdekedjan för respektive industri får möjlighet att agera på samhällets krav på hållbara lösningar. Detta genom att välja ett biobaserat material från alger. För att inte stänga ute aktörer från att använda projektets resultat så kommer eventuell IP som projektet resulterar i att ägas av Swedish Algae Factory.

Deltagare

Swedish Algae Factory AB, RISE Research Institutes of Sweden, I-tech och Amicoat.

Budget & tidplan

Projektet har en total budget på 986 000 SEK och kommer att pågå under åtta månader – mellan juni 2023 och februari 2024.