GoneShells: Biobaserade nedbrytbara förpackningar – steg 1

GoneShells är ett koncept av biologiskt nedbrytbara material med syfte att erbjuda ett alternativ till papper, plast och glas för att förpacka livsmedel. Materialen består av en formbar stärkelsebaserad kärna som beläggs med en biobaserad biologiskt nedbrytbar barriär mot vätska, olja och syre. Materialen kan brytas ner utan industriell kompostering, och kan även göras ätbara. Med flexibla förpackningar med annorlunda perception än vad traditionella förpackningsmaterial ger, öppnas nya möjligheter ur både hållbarhetsperspektiv och förpackningsdesign. Med ett material som kan brytas ner och försvinna inom samma livslängd som sitt innehåll, är det möjligt att skapa mindre belastning på återvinningssystem.

Syftet med hypotesprövningen är att verifiera att en typ av flexibla stärkelsebaserade material kan beläggas med en biobaserad barriär mot vatten, fett och syre, och visa att dessa komponenter kan uppfylla de specifikationer som krävs för att förpacka livsmedel. Hypotesprövningen består av tester i labb på kombinationen av stärkelsematerial och barriär samt utforskning av materialets formmässiga möjligheter genom prototyp-framtagning.

Därför är detta viktigt

Syftet med materialens flexibilitet är att slutanvändaren inte ska behöva återvinna material i traditionell mening, utan ha valmöjligheten att själv kompostera förpackningen. Genom att använda ett material med förmågan att brytas ner under olika betingelser är det möjligt att skapa mindre belastning på återvinningssystem, minska deponier och minska problem förknippade med att förpackningsmaterial hamnar i naturen och haven.

Projektet kopplar till FN:s mål 12: Hållbar konsumtion och produktion, med fokus på delmålen 12.5 Minska mängden avfall markant, 12.2 Hållbar förvaltning och användning av naturresurser.

Förväntat resultat

Bedömningen är att GoneShells-produkter kan kombinera hög innovationshöjd med uppskalning och kommersialisering utan stora investeringar i processutveckling då barriärformuleringen är kommersiellt tillgänglig för produkter med väsentligt skilda användningsområden än förpackningar. Projektet erbjuder även stärkelseproducenter nya användningsområden för sina råvaror.

Ett stort antal slutanvändare av förpackningar för livsmedel har visat intresse för GoneShells-produkterna, varav Eckes Granini deltar som aktiv part i projektet. Andra behovsägare ser utöver fördelarna med att få tillgång till ett biobaserad biologiskt nedbrytbart material, marknadspotential i formbarheten och i att kunna erbjuda ätbara material.

Deltagare

Tomorrow Machine och Eckes-Granini.

Budget & tidplan

Projektet har en total budget på 1 MSEK och kommer att pågå under sex månader – från maj till oktober 2021.