Kolinbindande lättballastbetong – steg 1

Projektet avser bidra till utveckling av klimatpositiv betong, som binder in mer kol (CO2ekvivalenter) än de utsläpp som produkten totalt sett medför. Projektet ska utreda och pilottesta hur betong kan nyttiggöras som en kolsänka genom inblandning av biokol samtidigt som mindre miljömässigt hållbara ballastmaterial ersätts.

Biokol klassades av FN 2018 som en viktig teknik för negativa utsläpp. För att väsentligt kunna bidra till FN:s mål att bekämpa klimatförändringen behöver en stark biokolindustri utvecklas som ett kugghjul i den biobaserade samhällsekonomin vilken bidrar till FN:s mål om en hållbar industri, innovationer och infrastruktur.

Syftet med projektet är att förändra betongbranschens klimat och miljöpåverkan genom att inkorporera förkolnad inert biomassa (biokol) i betong så att en kolsänka skapas. Projektet syftar också till att stärka svensk bioindustri genom uppgradering av biobaserade restmaterial.

Därför är detta viktigt

Projektet är viktigt för att klara klimatutmaningen. Projektet bidrar till utvecklingen av en kolinbindande byggbransch där negativa utsläpp kompenserar för växthusgasutsläpp, och där vi på sikt kan bygga in mer kol (mätt i koldioxidekvivalenter) i vår byggnation än vad som släpps ut.

Förväntat resultat

Projektet adresserar hela värdekedjan, från nyttiggörande av restprodukter från bioindustri och bioenergi till biokolproduktion, behandling av biokol och utveckling av betongrecept. Eftersom annat material samtidigt ersätts vid sidan om att en kolsänka skapas blir själva kolinbindningen mer lönsam än annan teknik för kolinbindning, såsom CCS, där avsättningen av kolet istället är en kostnad. Med projektets kompletta värdekedja och skapande av kolsänka exemplifieras hur en cirkulär kolinbindande ekonomi kan fungera.

Deltagare

Biokolprodukter Global AB, Finja Betong AB och Nordvästra Skånes Renhållnings AB.

Budget & tidplan

Projektet har en total budget på 964 000 SEK och pågår under sex månader – mellan december 2021 och juni 2022.

Kolinbindande betong – från potential till ton CO2 i tusental – steg 2