Konstruktion & Design

Området Konstruktion och design vill främja en hållbar byggindustri och omfattar hela värdekedjan, från timmer till sågad handelsvara och slutligen som inredning i byggnader. Detta är en marknad som hanterar omkring 45 procent av allt virke som lämnar skogen.

Industriell trävärdekedja
Urbaniseringen är en av våra starkaste globala trender. Hälften av Sveriges kommuner rapporterar att de upplever lokal bostadsbrist och Boverket bedömer att Sverige behöver bygga omkring 700 000 nya bostäder till år 2025 för att få en bostadsmarknad i balans. Samtidigt stod byggandet av hus, kontor och fastigheter för ungefär lika mycket koldioxidutsläpp som halva den svenska personbilsparken under 2012. Det finns således ett behov av att bygga fler bostäder men samtidigt göra det både kostnadseffektivt och hållbart. Biobaserade material och produkter bör ses som en avgörande faktor för byggindustrins möjligheter att ställa om till en hållbar produktion.

För att möta efterfrågan på en hållbar byggindustri har det under de senaste åren gjorts miljardinvesteringar i trähusfabriker i Sverige. Produktionstakten förväntas öka i takt med att fler traditionella villatillverkare styr om till moduler för flerbostadshus och att tillverkningen av korslimmat trä (KL-trä) tar fart. 2017 byggdes 13 procent av flerbostadshusen med trästomme. Om utvecklingen fortsätter med en stabil produktionsökning varje år förespås industriellt träbyggande kunna leverera 50 procent av de flerbostadshus som byggs på den svenska marknaden 2025. Det motsvarar ungefär 17 500 lägenheter.

Utöver satsningen på industriell produktionskapacitet behövs även investeringar i forskning och utveckling för att möta de ökade kraven på resurseffektivitet, materialegenskaper, produktion, projektering och byggnation.

För sågverk och tillverkare av träprodukter är utmaningarna, och möjligheterna, främst kopplade till resurseffektivt användande av material genom hela tillverkningsprocessen, men också utnyttjandet av information. Ett viktigt utvecklingsområde är att med hjälp av röntgentomografi tidigt kunna avgöra vilka egenskaper en inkommande stock har, för att sedan kunna anpassa efterföljande bearbetning och optimera kvalitén hos trävarorna beroende på vilken slutprodukt som ska tillverkas.

Gemensamt för allt byggande med trä är behovet av en effektiviserad produktutveckling, där utveckling av digitala verktyg är ett avgörande steg. Det behöver även ske en utveckling av samverkande material enligt principen rätt material på rätt plats för optimal prestanda vid minimal miljö- och klimatpåverkan. Dessa lösningar behöver även inkludera perspektivet design for recycling.

trämaterialsidan efterfrågas förbättrade egenskaper med avseende på brand- och fuktskydd, nedbrytning, hårdhet och slitage för att möjliggöra en ännu bredare användning av trä i olika applikationer. På inredningssidan finns också utvecklingsbehov av digitala verktyg, bland annat för lösningar som kopplar samman försäljning och produktion samt möjliggör spårbarhet bakåt i värdekedjan.

Pågående projekt