Konstruktion & Design

Biobaserade produkter och system för byggnation och inredning

Den globala urbaniseringen ökar behovet av byggande. Sverige har en stark urbaniseringen och i Sverige, liksom övriga Europa, finns ett stort renoveringsbehov. Byggsektorn står uppskattningsvis för 40 procent av världens resurs- och energianvändning. En hållbar framtid kräver att byggsektorn ställer om till förnybara material – såsom exempelvis trä. Sverige har en internationellt sett stark position inom träbyggande, men konkurrensen ökar.

Svenska biobaserade produkter är attraktiva. Vi har full spårbarhet, ett hållbart skogsbruk och en bra arbetsmiljö. Många av produkterna och processerna är väl etablerade medan andra är helt nyutvecklade. Det behövs forskning och demonstration och utveckling av nya industriella värdekedjor för samverkan mellan träindustrin och byggsektorn för en fortsatt positiv trend.

Konstruktion och design är ett brett område. Här ryms allt från processer i sågverk och skivindustri, industriell produktion av trähus till bygg- och inredningsindustri.

Volymmässigt finns stor potential inom byggande och efterfrågan på trä som stommaterial har ökat de senaste åren. En annan utveckling är att olika typer av sammansatta träprodukter tar marknadsandelar från traditionella material som stål och betong.

Kundanpassade processer

Jämfört med mineraliska material är biobaserade material lätta, starka i förhållande till sin vikt och enkla att bearbeta. De passar därför utmärkt som komponenter i prefabricerade byggelement och inom inredningsindustrin. I takt med industrialiseringen av träbyggandet krävs mer effektiv samordning av avancerade komponenter från olika leverantörer. Utveckling inom digitalisering behövs för att kundanpassa processerna och produkterna ytterligare.

Stark utveckling av hybridkonstruktioner

Utvecklingen av hybrider – det vill säga samverkande konstruktioner mellan biobaserade och andra material – ökar snabbt. Detta är ett område där utveckling är av stor vikt för att anpassa produktionen till den traditionella byggindustrins processer. Träindustrins företag har i viss mån initiativet i att utveckla dessa nya lösningar.

Effektiva processer

Resurseffektiva processer behövs för att minska spill av tid och material. Digitalisering kan ge noggrannare resultat och ger möjligheter att dra nytta av råvarans variationer och styra den till rätt plats i värdekedjan. Material som kan används i sidoströmmar och bli till andra produkter, samt material som kan cirkuleras tillbaka in i systemet, är också viktiga utmaningar som kan bli en vinst för bioekonomin.

Pågående projekt

Du har väl inte glömt att
anmäla dig till vårt nyhetsbrev?