Trägrund – steg 1

Projektet pågick mellan november 2018 och september 2019.

Byggbranschen har stor potential när det gäller att bidra till en mer miljövänlig ekonomi genom att minska användningen av betong. Betong kräver under tillverkningen stora mängder energi och ger upphov till utsläpp av koldioxid. En av de komponenter som ofta utförs i betong är en byggnads grundplatta. Projektet Trägrund syftade till att tillverka hela den bärande grundläggningen av trä med prefabricerade grundelement.

Projektet var indelat i fem delar, teknik, tillverkning, integrering, installationer och utformning.

Deltagare

Trägrund AB, Trä och Möbelindustrin (TMF), Bengt Dahlgren AB, lokalförvaltningen i Göteborgs stad, och RISE.

Budget

Projektets budget var 1 000 000 SEK.

Därför var detta viktigt

Genom att lyckas skapa en grundplatta i trä som ett konkurrenskraftigt alternativ till betong, så skulle miljöpåverkan från betongfundament kunna minskas.

Förväntade resultat

Projektet förväntades verifiera tekniken samt genomföra en utvärdering av en demonstrationsgrund. Projektets mål var även att försöka fastställa trägrundens konkurrenskraft och hur denna teknik kan integreras i ett industriellt byggande på större skala.

Konkreta resultat

Resultatet av arbetet har visat att det är fullt möjligt att under vissa betingelser konkurrera med traditionella grundläggningsmetoder. Vilken tillverkningsmetod av träplattor som bör användas med beaktande av miljöpåverkan har mindre betydelse i relation till den förändring av miljöpåverkan det innebär att byta från betong till trä. Idag finns det ett några tillverkningsmetoder och valet av metod beror till stor del av bedömd marknadspotential, investeringar och risk. Tekniskt har det i projektet genomförts mätningar av fukt i plattan med goda resultat.

Fler resultat av projektet är också rapporten Trägrund, teknik, egenskaper och tillverkning, RISE rapport 2019:107, samt två designregistreringar hos Patent- och registreringsverket.

Nästa steg

Det pågår diskussioner mellan parterna inom projektet men även utanför gruppen om en fortsättning. Framledes och i ett nästa steg avses följande göras; optimering av plattans tjocklek, utformning av kantbalkslösning, val av tillverkningsmetod och demontrationsbygge.