Nytänkande nanofiberbaserat bärarmaterial vid cellodling – steg 1

Projektet pågick mellan maj 2021 och februari 2022.

Projektet ville validera användandet av ett nytt, cellulosabaserat, nanofibermaterial inom cellexpansion. Syftet var att utöka Cellevates etablerade produktportfölj, som idag är baserad på syntetiska plastmaterial, med nya biobaserade material och utnyttja möjligheterna detta medför för att lösa ett etablerat kundproblem.

Målet var att påvisa att materialen i en relevant miljö stödjer cellviabilitet, celldifferentiering och att det med enzymer går att bryta ned dem för skonsammare cellextraktion.

Svepelektronmikroskopsbild på Cellevates cellulosafiber.

Deltagare

Cellevate AB och RISE.

Budget

Projektets totala budget var 785 000 SEK.

Därför var detta viktigt

Höga produktions- och utvecklingskostnader är bland de största problemen för nya cellterapier. Höga uppstartskostnader utgör dessutom en signifikant barriär för nya start-ups och spin-outs, och för etablerade biotech-företag är det fortfarande en stor utmaning att nå industriskalig produktion. Det har medfört att existerande cellterapier idag både är få i antal och otroligt dyra.

Projektet ville utvärdera en ny biobaserad lösning med potential att mångfaldigt öka kvantiteten vid cellproduktion utan att öka kostnaden eller påverka kvaliteten. Det skulle ha potential att inte bara bidra till bättre och billigare terapier i framtiden, utan introduktionen av nya naturliga material som alternativ till de traditionella syntetiska plasterna är ett steg i rätt riktning i strävan att uppnå en biobaserad samhällsekonomi.

Förväntade resultat

Projektet förväntades utöka, den redan signifikanta, svenska kunskapsbasen kring användandet av cellulosabaserade material inom life science. Projektet förväntades också innovera i cellterapifältet, vilket skulle ha potential att påverka den svenska bioekonomin och skogsindustrin positivt genom att främja användandet av lokala svenska råmaterial i cellproduktionsprocesser.

Konkreta resultat

Detta projekt hade som målsättning att validera användandet av ett av Cellevate AB utvecklat, cellulosabaserat, nanofibermaterial vid cellodlingstillämpningar. Uppsatta vetenskapliga mål innefattade utvärdering av cellviabilitet, påverkan på celldifferentiering samt extraktion med hjälp av icke-skadliga enzym. Kommersiella mål innefattade att genom validering förflytta sig på TRL-skalan från nivå 4 till nivå 7, att gå från MRL2 till MRL3 samt SRL1-SRL2.

Projektet har tagit stora steg framåt i alla avseenden.

27 stycken unika kombinationer av materialparametrar och funktionaliseringar har under projektets gång förberetts av Cellevate och utvärderats preliminärt av RISE (se figur 1). Fokus har initialt legat på cellviabilitet, där samtliga material visats vara lämpliga för cellodling (se figur 2). Vidare optimering av odlingsprotokoll, materialtillvekrningsparametrar och funktionaliseringsprotokoll är dock nödvändigt för att validera celltillväxt, differentiering och extraktion. Materialen anses trots detta uppnått TRL6 där användning demonstrerats i relevant miljö.

Materialen har tagit viktiga steg framåt i cellodlingsapplikationer, och användandet har demonstrerats i en relevant miljö. En TRL-nivå på 6 kan därför anses uppnådd. Vidare, mer omfattande, validering kvarstår dock innan de kan anses redo för fullskalig kommersialisering, både med avseende på MRL och SRL.

Viktiga fundamentala vetenskapliga data är genererade, men arbete kvarstår innan fullständig validering är uppnådd. Marknadspotentialen för materialen har analyserats i möten med kunder. Stort intresse uttryckts för deltagare i vidare validering och involvering i en framtida kommersialisering.

Nästa steg

Resultaten har lett till att RISE och Cellevate just nu diskuterar ett mer djupgående samarbete gällande Cellevate’s cellulosabaserade nanofiber. Detta kommer att bli en viktig del i att driva TRL, MRL och SRL till högre nivåer. Vidare har Cellevate kunnat etablera ett samarbete med ett indiskt bolag som kommer att inkorporera Cellevate cellulosabaserade teknologi i en bioreaktor för bl.a. stamcellsexpansion, samt ett samarbete med Karolinska Institutet och Karolinska Universtitetssjukhuset där materialen kommer användas vid stamcellsodling för produktion av exosom.