100% Biobaserade fluorfria brandskum från svensk bioråvara – steg 1

Projektet pågick mellan maj och oktober 2022.

Detta projekt fokuserade på en ny metod för fluorfria brandsläckningsskum med 100 % biobaserade ingredienser. Under projektets gång skulle man att utveckla och utvärdera konceptet vidare och via standardiserade brandtester, marknadsanalyser och litteratursökningar, sträva efter att verifiera konceptet tekniskt, ekonomiskt och ur ett hållbarhetsperspektiv.

Därför var detta viktigt

Enligt en rapport uppgår hälsorelaterade kostnader relaterade till PFAS-utsläpp till 52–84 miljarder euro per år i EU och brandskum kan vara en huvudsaklig källa till lokala PFAS utsläpp till naturen. Problemen är välkända från svensk media – sjöarna kring Arlanda och vattnet i Ronneby/invid Kallinge flygplats. Om projektet kunde visa en biobaserad teknologi som kunde ersätta fluorbaserade skum, skulle kostnaderna minskas avsevärt för samhället och nya exportintäkter skapas för svensk industri – baserat på svensk teknologi och svensk biomassa.

Förväntade resultat

Projektet hoppades kunna visa:

Att den patenterade teknologin kunde tillämpas i brandsläckare och ge en effektiv brandsläckning (TRL-hypotes)

Att det fanns en stark marknadsacceptans för teknologin, även om vissa tekniska förändringar (till exempel av brandsläckarens design) skulle komma att krävas (MRL-hypotes)

Att teknologin skulle bidra till starkt ökad hållbarhet miljömässigt och stå sig väl jämfört med konkurrerande fluorfria alternativ ur ett miljöperspektiv (SRL-hypotes)

Konkreta resultat

TRL-hypotes (teknik): Projektet har insett att stora delar av den patentsökta teknologin, rent tekniskt, inte kommer att kunna appliceras (som den är beskriven i patentansökan) i en brandsläckare. De förändringar i både släckvätskans sammansättning och släckarens utförande som skulle krävas, är alltför omfattande och opraktiska. Ett antal mycket intressanta, tekniskt enklare, sidospår vid sidan av patentsökt teknologi har dock identifierats och undersökts med preliminärt lovande resultat, men dessa spår behöver undersökas vidare för att se om detta är en framkomlig väg.

Det finns också utförandeformer i patentansökan som inte kunnat undersökas fullt ut, som skulle kunna användas i brandsläckare, men viss kritisk, och avancerad, teknikutveckling/forskning krävs för att realisera detta. Infiniton kommer, tillsammans med ett antal samarbetspartners, att söka ett större EU projekt (Pathfinder Open) för att se närmare på detta.

MRL-hypotes (marknad): En insikt är att branschen redan kommit relativt långt med fluorfria alternativ, såväl i brandsläckare som i fasta skuminstallationer. I brandsläckarsegmentet finns viss flexibilitet vad gäller mindre konstruktionsförändringar och god betalningsvilja finns (speciellt på flygplatser) för en mycket effektiv allroundsläckare som klarar både s.k. A- och B- bränder, vilket skulle kunna tas fram.

För fasta skuminstallationer verkar en mycket stor tröghet finnas, vad gäller att ändra infrastruktur/munstycken etcetera, och även applicerad skum-mängd är reglerad av standards vilket gör att även om man lyckas få fram en mycket effektivare skumformulering (där en mindre mängd skum skulle behöva appliceras) skulle dessa standards behöva ändras innan doseringen i till exempel en sprinkleranläggning skulle kunna få minskas.

Den svenska råvara som skulle kunna användas som aktiv substans i konceptet ligger något högt i pris (jämfört med normala tensider som används i brandskum) men om koncentrationen kan hållas vid en relativt låg nivå med bibehållen effekt, kan en konkurrenskraftig formulering vara inom räckhåll.

SRL-hypotes (Hållbarhet): De formuleringar som konceptet ser ut att kräva för att fungera (utifrån från den information projektet har idag och om man bortser från ovanstående tekniska och marknadsmässiga hinder) skulle bli 100% PFAS-fria och baseras till största delen på en helt ofarlig, icke märkningspliktig biobaserad råvara. Men en insikt i projektet är att nödvändiga tillsatser ändå kan komma att riskera att produkten måste märkas med vissa farosymboler, som dagens fluorfria skumkoncentrat inte har. Mer forskning med målsättningen att finna fungerande additiv, helt utan sådan märkningsplikt, blir ett viktigt nästa steg.

Sammantaget konstaterar projektet att de nya spår (utanför patentansökan) som identifierats är mycket intressanta att se vidare på. Detta kommer att ske på Infiniton och högst sannolikt i samarbeten med Fomtec. Det kan även finnas möjlighet att realisera den patentsökta tekniken på längre sikt, men att detta kräver en större forskningsinsats som projektet alltså kommer att ansöka om EU-medel för.

Nästa steg

Projektet har visat att det finns tekniska utmaningar kvar att lösa innan konceptet kan tas vidare, för fullskalig utvärdering och en eventuellt efterföljande kommersialisering. Projektet har genom dessa insikter möjliggjort en värdefull bortskalning av utförandeformer som inte kommer gå att realisera tekniskt/praktiskt/kommersiellt, och tydligt pekat ut ett antal kvarvarande riktningar som nu kan utforskas.

Projektet kommer att ansöka om medel från EU-utlysningen Pathfinder Open för att se vidare på detta och har en mycket stark internationell projektgrupp med sig i detta.

Utöver detta har ett antal mycket intressanta spår vid sidan av den patentsökta teknologin kommit fram som en bieffekt av projektet, och dessa kommer att utgöra en viktig grundpelare för Infinitons verksamhet under 2023, sannolikt i samverkan med Dafo Fomtec AB. Dessa spår är konfidentiella men är kopplade till ett antal olika strategiska verktyg för rationell framtagning av brandskumsformuleringar och till förståelse för samspelet mellan bränsle och skum.

Deltagare

Infiniton AB och Dafo Fomtec AB.

Budget

Projektets budget var knappt 700 KSEK.