Fossilfri lamineringsfolie för glas – steg 1

Projektet pågick mellan maj och oktober 2021.

Laminerat glas används i stora kvantiteter till vindrutor, fönster, glasfasader, balkonger med mera. Projektets syfte var att utröna möjligheten att byta ut traditionella, oljebaserade lamineringsfolier avsedda för glas, mot biobaserade naturliga polymerer som polysackarider från skogens biomassa. En biobaserad lösning för laminatmaterialet skulle därför vara ekologiskt och ekonomiskt gynnsam, även vid en liten marknadsandel, och dessutom avsevärt förbättra möjligheten att återvinna glas och folie.

Deltagare

RISE Innventia, OBOS Bostadsutveckling, Hornos Industriales Pujol, North East Trading, Linnéuniversitetet, Forserum Safety Glass och Glasbranschföreningen.

Budget

Projektets totala budget var 1030 kSEK.

Därför var detta viktigt

Biobaserat material för laminering av glas skulle ge en stor positiv inverkan, både ekologiskt och ekonomiskt, inklusive ökade möjligheter till återvinning av glas och folie. Aktörer i slutet av värdekedjan efterfrågar produkter med lågt fossilt avtryck och använder lågt avtryck som konkurrensmedel. Nya tillämpningar för restströmmar skulle gynna den svenska skogsindustrin och tillväxtföretag i branschen genom en ökad betalningsvilja.

Förväntade resultat

Projektet förväntades resultera i ett antal olika formuleringar på biobaserad folie, som därefter skulle lamineras med glas. De laminerade systemen skulle kunna demonstreras och vidareutvecklas till full skala. Vissa varianter av folierna skulle kunna göra det möjligt att enkelt separera glas och folie vid återvinning. Genom att till största delen använda befintlig produktionsutrustning och befintliga värdekedjor fanns stora möjligheter till framtida implementering.

Konkreta resultat

Projektet har bekräftat hypotesen att glas kan lamineras med biobaserade material.
Tio kandidatmaterial för glaslamineringsfolie har utvecklats i laboratorium och identifierats bland kommersiellt tillgängliga material, vilket är fler än väntat. Vissa av materialen är helt fossilfria, medan andra är biologiskt nedbrytbara och delvis fossilfria. Råvarorna som används härrör från jordbruk och skogsindustri. Totalt inklusive material, folier och glaslaminat har mer än 15 prototyper levererats.

Projektdeltagarna har deltagit aktivt och varit mycket nöjda med samarbetet. Inom nätverket har stort kunskapsutbyte samt resultatspridning skett kontinuerligt. Projektet sammanfattas även i en mer utförlig intern projektrapport. Intresset från branschen har varit stort, företrädesvis i Sverige men även i Norge och Finland.

Nästa steg

Gruppen har fortsatt en gemensam ambition att minska det fossila avtrycket genom att ersätta oljebaserade produkter med biobaserade, där egenskaperna designas efter önskemål. Nya intressanta möjligheter är att via en aktivator kunna separera folien från glaset när produkten har nått sin livslängd. I dagsläget cirkuleras endast en liten del av laminerade glasprodukter, och det som cirkuleras degraderas. Vid god separation kan glaset enkelt kvalitetssäkras och användas till högvärdiga produkter på samma kvalitetsnivå.

Tanken för ett fortsättningsprojekt är att välja ut och vidareutveckla de mest lovande formuleringarna och koncepten. LCA kan vara aktuellt som en del i nästa steg. Hypotesprövning steg 2 inom BioInnovation är en lämplig väg, men man tittar även på andra finansiärer.

Man kan också tänka sig fortsättning i avknoppningsprojekt inom lamineringsfolier med egenskaper som passar för andra tillämpningar.