Tillbaka till alla Utlysningar

Hypotesprövning Steg 2

  • Återkom årligen från 2019 till och med 2024

Utlysningen finansierade projekt som skulle arbeta vidare kring den hypotes som bekräftats i Hypotesprövning Steg 1. Banbrytade idéer med ett högt risktagande fick genom denna utlysning möjlighet att vidareutvecklas.

Varför var utlysningen viktig?

I steg 2 kunde man ytterligare utveckla och fördjupa projektets idé som tidigare verifierats i utlysningens första steg. Här finansierades mer omfattande projekt med innovationer av banbrytande karaktär. De bekräftade hypotesernas unika kundvärden och marknadspotential skulle under projekttiden utvecklas nationellt eller internationellt. Liksom i Hypotesprövning steg 1 ville BioInnovation stimulera ett högre risktagande och generera nya visionära idéer med potential att väsentligt bidra till och dra nytta av övergången till en biobaserad ekonomi. Antingen kunde denna idé vara tekniskt nyskapande och banbrytande med stor marknadsmässig potential eller kommersiellt nyskapande med tydligt kundfokus och potential att snabbt nå marknad.

Vem kunde söka?

Utlysningen vände sig i första hand till behovsägare i form av tillverkare, leverantörer och användare av biobaserade material, produkter och tjänster. Även universitet, högskolor, forskningsinstitut och andra relevanta aktörer omfattades av erbjudandet, men hypotesprövningen skulle då ske i samverkan med behovsägare. Minst en projektpart skulle ha ingått som formell part i det Hypotesprövningsprojekt steg 1 som projektet baserats på. Projektgruppen skulle bestå av minst tre parter varav minst två var företag.

Hur mycket kunde man söka?

Utlysningen hade en indikativ budget på 12 miljoner kronor. Bidrag beviljades med högst 4 miljoner kronor och högst 50 procent av de budgeterade stödberättigande kostnaderna per projekt. Företagsparter skulle finansiera resterande 50 procent.

Återkom årligen från 2019 till och med 2024. Projekten som finansierades förväntades pågå under maximalt 2 år. Information om genomförda projekt finns under Hypotesprövningsprojekt på vår projektsida.

Projekt som har beviljats medel

Omgång 1 2018

Biobaserade våtstarka förpackningsmaterial
Produktions- och textureringsprocess för proteinrika livsmedel från skogsindustriella restströmmar
Skogens Tyg
Quartzene som potentiellt brandskyddsmedel för ytbehandling av trä
3D-printade granulat för specialemballage
Renol – Bioplasten från skogen

Omgång 5 2019

CelluPac – ett biobaserat alternativ till EPS
BioPitch

Omgång 6 2020

Tall-oljebaserade vattenavvisande mixtur för industriella träfiberskivor
Förbättring av verkningsgraden hos solceller och solpaneler med hjälp av biobaserat material från alger
Biobaserat och biologiskt nedbrytbart polymerskum från bioplaster och fjädrar

Omgång 7 2020

Kommersiella tillämpningar med grönt grafen från biomassa
Bättre sågning

Omgång 8 2021

Produkt- och produktionsutveckla en formad och återförslutbar konsumentförpackning av biomaterial
Miljövänlig och hållbar impregnering av trä med biobaserad olja

Omgång 9 2021

Formning av biokol och fröer för fasadgrönska

Omgång 10 2022

3D-Cellfilament
FORMILL – nytt revolutionerande biomaterial från restströmmar med unik uppskalningsprocess
Högpresterande syllar från restprodukter av KL-skivor för prefabricerat volymbyggande i trä
Resurseffektiv biobaserad sammanfogning av KLT
Utveckling av cirkulära förpackningar baserade på kombinationen av DMF med biobaserade barriärer 
Nya hållbara specialkemikalier för massa- och pappersindustrin 

Omgång 11 2022

Luftfilter av återvunna biobaserade material – BioReFil 
Teknisk och marknadsmässig utvärdering av produktion av stabiliserad pyrolysolja via katalytisk vätebehandling 
GoneShells Biobaserade nedbrytbara förpackningar
Innovation i biobaserad tillverkning av skidutrustning
Kolinbindande betong från potential till ton CO2-ekvivalenter i tusental 

Omgång 12 2023

Förnybara bipolära plattor för hållbar bränslecellsteknologi, steg 2 (BioBPP 2)
Gröna kemikalier ur pyrolysolja för träskydd och trälim – steg 2
Biobaserat skandinaviskt icke-animaliskt läderliknande material baserat på skogs- och matsidoströmmar 2