Biobaserade lim från bark för tillverkning av träpaneler (viBRANt)

Projektet ska pröva förutsättningarna för att utveckla ett biobaserat lim som kan användas i produktion av plywood. Limmet produceras genom att ta till vara lignin, tanniner och cellulosa. Dessa råmaterial förekommer naturligt i bark. Ett sådant lim skulle vara fritt från miljöskadliga ämnen som formaldehyd, fenol och isocyanater, ämnen som idag vanligtvis används i produktion av plywood. Projektets mål är att hitta en process för fraktionering och extraktion av de naturligt förekommande komponenterna i bark. Därmed skulle det bli möjligt att utveckla ett lim lämpligt för produktion av plywood. Ett lyckat resultat skulle innebära att marknaden får tillgång till plywood fri från miljöskadliga ämnen. Det skulle även i förlängningen innebära ett ökat förädlingsvärde i den svenska bioekonomin.

Förväntat resultat

• En ny värdekedja för barrvedsbark för produktion av biobaserat lim för plywood tillverkning med låg miljöpåverkan
• Etablering av en ny processteknik för uppgradering av bark till produkter med högt mervärde som kan möjliggöra nya marknadsapplikationer
• Förstå de tekniska utmaningarna avseende industriell användning av nya lignin- och tanninbaserade lim för att möjliggöra en framtida utveckling
• Demonstrera den tekniska genomförbarheten och egenskaperna för lignin, tannin och cellulosabaserade lim för att ersätta fenolformaldehydharts i vissa tillämpningar
• Ett hållbart produktionskoncept med låg miljöpåverkan som möjliggör valorisering av barrvedsbark

Deltagare

Luleå tekniska universitet, Sveaskog, Borås universitet, RISE SICOMP samt Nefab

Budget & tidsplan

Projektets budget är 668 000 SEK och genomförs under 6 månader.

Mer information

Ulrika Rova, Biokemisk Processteknik, Luleå Tekniska Universitet
ulrika.rova@ltu.se
070-24 013 15