Biobaserade lim från bark för tillverkning av träpaneler (viBRANt) – steg 1

Projektet pågick mellan november 2018 och maj 2019.

Projektet prövade förutsättningarna att utveckla ett biobaserat lim som kan användas i produktion av plywood. Limmet skulle produceras genom att ta till vara lignin, tanniner och cellulosa. Dessa råmaterial förekommer naturligt i bark. Ett sådant lim skulle vara fritt från miljöskadliga ämnen som formaldehyd, fenol och isocyanater, ämnen som idag vanligtvis används i produktion av plywood.

Projektets mål var att hitta en process för fraktionering och extraktion av de naturligt förekommande komponenterna i bark. Därmed skulle det bli möjligt att utveckla ett lim lämpligt för produktion av plywood.

För att verifiera konceptets potential använde projektet i denna förstudie granbark för isolering av lignin och tannin för vidare bearbetning till ett biobaserat lim.

Deltagare

Luleå tekniska universitet, Sveaskog, Borås universitet, RISE SICOMP samt Nefab.

Budget

Projektets budget var 668 000 SEK.

Därför var detta viktigt

Ett lyckat resultat skulle innebära att marknaden får tillgång till plywood fri från miljöskadliga ämnen. Det skulle även i förlängningen innebära ett ökat förädlingsvärde i den svenska bioekonomin.

Förväntade resultat

  • En ny värdekedja för barrvedsbark för produktion av biobaserat lim för plywoodtillverkning med låg miljöpåverkan
  • Etablering av en ny processteknik för uppgradering av bark till produkter med högt mervärde som kan möjliggöra nya marknadsapplikationer
  • Förstå de tekniska utmaningarna avseende industriell användning av nya lignin- och tanninbaserade lim för att möjliggöra en framtida utveckling
  • Demonstrera den tekniska genomförbarheten och egenskaperna för lignin, tannin och cellulosabaserade lim för att ersätta fenolformaldehydharts i vissa tillämpningar
  • Ett hållbart produktionskoncept med låg miljöpåverkan som möjliggör valorisering av barrvedsbark

Konkreta resultat

Projektet har verifierat att det är möjligt att använda lignin och tannin som lim för träpaneler. Projektet har även utvecklat en integrerad och hållbar process för effektiv extraktion och fraktionering av bark från barrved och undersökt möjligheten att använda de erhållna lignin- och tanninfraktionerna för utveckling av biobaserade lim för plywoodproduktion. Den huvudsakliga utmaningen för industriell produktion är att utveckla en syntes i tillräckligt stor skala som gör processen tekniskt och ekonomiskt genomförbar.

Nästa steg

Projektet planerar att skicka in en ansökan för ett följdprojekt. Ett koncept med industriella samarbetspartners finns och de hoppas kunna få möjlighet att kunna tillämpa sina resultat från viBRANt i ett mer omfattande projekt.