Förnyelsebar basolja från biobaserade råvaror

Projektet ska undersöka möjligheten att producera en biobaserad basolja genom att använda sig av en befintlig restström från pappers- och massaindustrin i form av hemicellulosa. En helt förnyelsebar basolja saknas idag på marknaden. Basoljor kräver en hög viskositet och är generellt svårare att tillverka än bränslen. Basoljor har även generellt sett en lång livslängd och har därför goda förutsättningar att bidra till ökad resurseffektivitet om de skulle kunna produceras av skogsråvara.

Förväntat resultat

Projektet syftar till att undersöka möjligheten att skapa en ny värdekedja där basoljeprodukter med hög molekylvikt kan tillverkas av restprodukter från skogs- och jordbruk, såsom hemicellulosa eller andra polysackarider. Projektet kommer även att undersöka om slutprodukten har tillräckligt hög viskositet och kvalitet att utvecklas vidare i en kommersiell fas. I förlängningen har projektet därför förutsättningar att bidra i omställningen till en biobaserad ekonomi.

Deltagare

Nynas AB och RISE SPF

Budget & tidsplan

Projektets totala budget är 800 000 SEK och kommer att bedrivas under 4,5 månader.

Mer information

Ann-Louise Jonsson, projektledare, Nynas AB
08-520 653 95 / 076-788 72 11
Ann-louise.jonsson@nynas.se