Förnyelsebar basolja från biobaserade råvaror – steg 1

Projektet pågick mellan november 2018 och april 2019.

Projektet syftade till att undersöka möjligheten att producera en biobaserad basolja genom att använda sig av en befintlig restström från pappers- och massaindustrin.

Målen med projektet var att undersöka och fastställa lämpliga processbetingelser och katalysatorer för syntesstegen, samt att tillverka en kolväteblandning med hög molekylviktsfördelning i tillräcklig mängd för att kunna göra en uttömmande bedömning av dess lämplighet som basolja och vidare applikationsområde.

Deltagare

Nynas AB och RISE SPF.

Budget

Projektets totala budget var 800 000 SEK.

Därför var detta viktigt

En helt förnyelsebar basolja saknas idag på marknaden. Basoljor kräver en hög viskositet (”tjockhet”) och är generellt svårare att tillverka än bränslen. Basoljor har även generellt sett en lång livslängd och har därför goda förutsättningar att bidra till ökad resurseffektivitet om de skulle kunna produceras av skogsråvara.

Förväntade resultat

Förutom att undersöka möjligheten att skapa en ny värdekedja där basoljeprodukter med hög molekylvikt kan tillverkas av restprodukter från skogs- och jordbruk skulle projektet även undersöka om slutprodukten har tillräckligt hög viskositet och kvalitet att utvecklas vidare i en kommersiell fas.

Konkreta resultat

Råprodukten separerades framgångsrikt i bränsle, lättare och tyngre basoljefraktioner genom destillering. Projektet bekräftade därmed hypotesen och uppfyllde de övergripande målen.

Nästa steg

Projektet ser flera olika möjligheter att jobba vidare med och testa – som ett resultat av projektet – nyuppkomna hypoteser kring utveckling av biobaserad basolja. Projektet ser också att större kvantiteter av huvudprodukten behöver framställas för att kunna genomföra ytterligare oljespecifika analyser, samt att olika lösningar för att öka det förnyelsebara innehållet i slutprodukten behöver undersökas. Därtill behöver ett arbete med att identifiera en hållbar värdekedja inledas, dvs. identifiera och kontakta tänkbara råvaruleverantörer. För att ta hypotesen vidare behöver testas i resultaten testas raffinaderitypiska reaktorer.