VAM-baserat lim från bioetanol – steg 1

Vinylacetatmonomer (VAM) är en kemisk vara och byggsten som används vid tillverkning av lim och kompositmaterial. För närvarande är kommersiell VAM-produktion uteslutande baserad på fossilt råmaterial, vilket oundvikligen främjar utsläppet av ytterligare kol i atmosfären. Detta projekt utforskar en ny kemisk väg som möjliggör produktion av VAM från ett helt biobaserat råmaterial.

Projektets mål är att uppnå ett ”proof of concept” för biobaserad VAM-produktion genom att demonstrera denna process i en laboratorieuppställning. Omfattningen av den aktuella ansökan är begränsad till det första reaktionssteget, vilket är avgörande för processeffektivitet och ekonomisk genomförbarhet.

Därför är detta viktigt

Den kemiska industrin är fortfarande nästan uteslutande fossilbaserad, trots tydliga bevis på negativa effekter relaterade till fossil oljeutvinning. Innovativa kemiska processer som använder biobaserade råvaror, är därför ett akut behov för att möjliggöra en hållbar industri och bioetanol som råvara har särskilda fördelar såsom bred tillgänglighet och välkänt kemiskt beteende. Detta projekt är viktigt eftersom det visar en ny tillverkningsprocess där bioetanol används för att producera en komponent som används bland annat i lim, vilket leder industrin mot ökad biobaserad råvaruanvändning.

Förväntat resultat

Den föreslagna processen har ännu inte demonstrerats experimentellt utan härleddes på en rent teoretisk grund. Projektet startar vid TRL 2 och förväntas nå TRL 4 efter avslutade experimentella tester. Betydande framsteg relaterade till marknadsberedskap har redan gjorts, inklusive en första marknadsanalys och IP-bedömning.

Tidigare insikter i marknad och IP-landskap tillsammans med kompletterande arbete med marknadsacceptans och det övergripande affärsfallet, kommer att resultera i en rörelse till MRL 4. En stor minskning av koldioxidavtryck är redan uppenbar, baserat på övergången från fossil till biobaserad råvara och ytterligare analys avseende energiintensitet och biproduktbildning kommer att utföras under projektet. SRL förväntas därför börja på nivå 2 och sluta på nivå 4.

Deltagare

Sekab Biofuels & Chemicals AB, RISE AB samt RISE Processum.

Budget & tidplan

Projektet har en total budget på knappt 1 MSEK och kommer att pågå under 6 månader – från april till november 2024.