Bättre sågning – steg 1

Projektet pågick mellan oktober 2019 och april 2020.

Projektet syftade till att bedöma tekniska, ekonomiska och klimatmässiga nyttor och förutsättningar för att öka värdeutbytet vid sönderdelning av timmer.

De teoretiska grunderna formerades genom seminarier och diskussioner mellan olika akademiska parter i projektet. Ansatser utvärderades, problemmodeller och illustrativa exempel togs fram och initiala tester genomfördes. Industri och akademi ställde därefter upp behovsspecifikationer och tog därefter fram underlag som motsvarar de specificerade kraven.

Därför var detta viktigt

Projektet avsåg att lägga grunden för produktionsutveckling med potential att öka värdet av den svenska sågverksproduktionen och skapa betydande klimatnytta. Resurseffektivt nyttande av skogen som maximerar den positiva klimateffekten av långvarig CO2-inbindning skapar stor ekonomisk- och hållbarhetsnytta, för Sverige och globalt.

Förväntade resultat

Projektet förväntades lägga den teoretiska och tekniska grunden för en mer lönsam sågverksproduktion som binder in mer CO2 i solida träprodukter under lång tid.

Deltagare

Sveaskog, LSAB, Modig Machine Tools, Uppsala Universitet, Luleå Tekniska Universitet och RISE.

Budget

Projektet hade en total budget på 1 000 000 SEK.

Konkreta resultat

Projektet har verifierat hypotesen att värdeutbytet ur timmerstocken potentiellt kan ökas. Projektet genomfördes i linje med projektplanen och projektets olika delar uppnådde, eller kom längre än, satta utvecklingsmål. Projektet var så framgångsrikt att dess fortsättning, om fortsatt extern delfinansiering kan säkras, kommer att utgöra ett av huvudspåren inom det kommande kompetenscentret CT-WOOD. CT-WOOD är ett nystartat kompetenscentrum vid Luleå Tekniska Universitet med en total egen budget under fem år på 60 MSEK. Projektets framgång var en viktig bidragande orsak till CT-WOOD:s tillblivelse.

Nästa steg

Om fortsatt extern delfinansiering kan säkras, kommer projektets fortsättning att utgöra ett av huvudspåren inom det kommande kompetenscentret CT-WOOD, med en total egen budget på 60 MSEK under fem år, med ambitionen att sedan finansieras i ytterligare fem år.

Läs om Bättre sågning – steg 2.