Uppgradering biomassa till ett multifunktionellt luftfilter – steg 1

Projektet pågick mellan november 2021 och augusti 2022.

Projektet syftade till att ersätta petroleumbaserad plast som används i partikelfilter (främst för ventilation i byggnader) med material framställt av biomassarester. Projektet skulle även utvärdera möjligheten att applicera Racoons unika beläggning för effektivare filtrering.

När man på detta sätt använder bryggeriavfall och fibrer av sockerrör ökas värdet avsevärt för dessa rest-material samt för den svenska biobaserade sektorn i stort, vilket bidrar till ett mer hållbart samhälle. Racoon ville använda fibrer av sockerrör som filtermaterial och på så sätt inleda ett gränsöverskridande samarbete med Indien, vilka är nummer tre i världens sockerproduktion. En filterprodukt som använder indisk biomassa och svensk teknik skulle öka Racoons konkurrenskraft och skapa nya affärsmöjligheter även utanför Sveriges gränser.

Deltagare

Racoon Miljöfilter AB och RISE Research Institute of Sweden AB.

Budget

Projektets budget var 1 MSEK.

Därför var detta viktigt

Projektet avsåg öka värdet av biomassarester, från att vara ett hållbart alternativ till ett bättre och mer multifunktionellt alternativ. Eftersom råmaterialet till största del är en restprodukt från bryggeri- och/eller sockerindustrin, skulle detta projekt öka cirkulariteten för dessa industrier. Sammantaget skulle projektet ha en direkt positiv inverkan på SDG-målen 9.2, 9.4, 9.5 och 12.1, 12.2, 12.4, 12.5, 12.6. Det finns även flera indirekt positiva effekter för andra SDGs.

Förväntade resultat

Det slutliga målet, som sträckte sig utanför detta projekts ram, var att etablera hållbara biobaserade luftfilter som inte bara skulle kunna användas i extra utsatta miljöer (som gruvor och återvinningslokaler) utan även i hemmiljö och offentliga anläggningar. Sådana produkter finns inte idag, och det är uppfattningen av projektparterna att en sådan produkt skulle vara mycket attraktiv på marknaden.

Konkreta resultat

Projektet verifierade hypotesen att den här typen av material kan fungera bra som ett fossilbaserat filter, vilket testades framgångsrikt i en operativ miljö. Projektet verifierade de grundläggande principerna för att skapa ett skum av en kombination av bryggerispill (BSG) och spridd regenererad cellulosa, som sedan bearbetades till ett torrt, hydrofobiskt skum med förbättrade mekaniska egenskaper jämfört med det fossila materialet som för närvarande används av Racoon, som framgår av figur 1 (det fossila materialet har lägre mekanisk styvhet än det biobaserade filtret).

Figur 1. Översikt över material och karakterisering av intryck.

Det slutliga materialet användes av Racoon för att applicera deras multifunktionella beläggning och testades slutligen i en hjullastarmaskin för tryckfall och dammavlägsnande. Materialet placerades i en ram för att anpassa sig till den mindre storleken på våra material. Resultaten visar att det biobaserade filtrets prestanda var överlägsen det oljebaserade, när det gäller att motstå högre tryck samtidigt som det bibehöll liknande luftflöde som ett fullstort filter.

Figur 2. Labbskaligt filtermaterial skickades till Racoon och testades i en verklig hjullastare för prestandautvärdering.

Konceptuellt sett visade vi att det är möjligt att använda avfallsprodukter och kombinera dem med Racoons speciella beläggning för att skapa en ny hållbar produkt som kan sticka ut på marknaden som ett högvärdigt, multifunktionellt filter.

Nästa steg

Baserat på dessa positiva resultat har projektet gått vidare med att sätta samman den framtida värdekedjan för att skala upp denna process, och tillsammans med ytterligare företag som materialleverantörer och partners för uppskalning har projektet sökt vidare finansiering i Bioinnovations Hypotesprövning steg 2, vilket projektet har beviljats.

Läs om Luftfilter av återvunna biobaserade material – BioReFil – steg 2.