Uppgradering biomassa till ett multifunktionellt luftfilter – steg 1

Projektet syftar till att ersätta petroleumbaserad plast som används i partikelfilter (främst för ventilation i byggnader) med material framställt av biomassarester. Projektet kommer även utvärdera möjligheten att applicera Racoons unika beläggning för effektivare filtrering.

När man på detta sätt använder bryggeriavfall och fibrer av sockerrör ökas värdet avsevärt för dessa rest-material samt för den svenska biobaserade sektorn i stort, vilket bidrar till ett mer hållbart samhälle. Racoon vill använda fibrer av sockerrör som filtermaterial och på så sätt inleda ett gränsöverskridande samarbete med Indien, vilka är nummer tre i världens sockerproduktion. En filterprodukt som använder indisk biomassa och svensk teknik kommer att öka Racoons konkurrenskraft och skapa nya affärsmöjligheter även utanför Sveriges gränser.

Därför är detta viktigt

Projektet avser att att öka värdet av biomassarester, från att vara ett hållbart alternativ till ett bättre och mer multifunktionellt alternativ. Eftersom råmaterialet till största del är en restprodukt från bryggeri- och/eller sockerindustrin, ökar detta projekt cirkulariteten för dessa industrier. Sammantaget kommer projektet att ha en direkt positiv inverkan på SDG-målen 9.2, 9.4, 9.5 och 12.1, 12.2, 12.4, 12.5, 12.6. Det finns även flera indirekt positiva effekter för andra SDGs.

Förväntat resultat

Det slutliga målet, som sträcker sig utanför detta projekts ram, är att etablera hållbara biobaserade luftfilter som inte bara kan användas i extra utsatta miljöer (som gruvor och återvinningslokaler) utan även i hemmiljö och offentliga anläggningar. Sådana produkter finns inte idag, och det är uppfattningen av projektparterna att en sådan produkt skulle vara mycket attraktiv på marknaden.

Deltagare

Racoon Miljöfilter AB, RISE AB och RISE Innventia AB.

Budget & tidplan

Projektet har en total budget på 999 595 SEK och kommer att pågå under sex månader – mellan november 2021 och april 2022.

Läs om Luftfilter av återvunna biobaserade material – BioReFil – steg 2.