BioPitch – steg 1

Projektet pågick mellan december 2018 och maj 2019.

Projektet undersökte om skogsråvara kan användas som material i ett bionedbrytbart granulat, vilket lämpar sig som ifyllnadsmaterial i konstgräsplaner. Målet för projektet var att utveckla ett bionedbrytbart material som ger ett lägre klimatavtryck än dagens ifyllnadsmaterial baserade på fossila råvaror.

Huvudbeståndsdelarna i granulatet som projektet har arbetat med är grön grot som har malts och fraktionerats samt Renol som är en ligninbaserad produkt. För att uppnå den målbild som projektet ställt upp utgick projektet både från miljö-, kvalitets- och ekonomiska hänseenden i utvecklingen av granulatet.

Deltagare

Sveaskog, RenCom, RISE, Unisport, Stockholms stad, Karlstads kommun och Stockholms Fotbollförbund.

Budget

Projektets budget var 1 150 000 SEK.

Därför var detta viktigt

Dagens konstgräsplaners ifyllnadsmaterial är nästan uteslutande baserade på icke-nedbrytbara fossila råvaror. Om detta material skulle kunna ersättas med ett bionedbrytbart material skulle det leda till lägre klimatavtryck.

Förväntade resultat

Projektet förväntades utveckla en demonstration av konceptet i labbskala. Projektet skulle utföra tester av granulatet enligt de krav som omfattas av kvalitetsstandarder för fotbollsspel som upprättats av internationella fotbollförbundet, FIFA. BioPitch skulle även undersöka möjligheten att tillverka materialet i större skala.

Konkreta resultat

Projektet har tagit fram ett nytt material som i accelererade testmiljöer visar upp egenskaper som gör det troligt att det kan fungera i verklig fotbollsmiljö. Projektet bedömer att det tekniskt och finansiellt är relativt enkelt att bygga upp en mindre produktionsapparat för att sedan skala upp den efter behov.

De framtagna granulaten visar på mycket goda egenskaper i utvärderingarna. Exempelvis visar den Lisporttest som genomförts att materialet har en förväntad livslängd på 8-10 år. Viss lukt observerades från granulaten, förmodligen från ligninkomponenten vilket måste åtgärdas i en fortsatt utveckling. Materialets biologiska nedbrytbarhet bör utvärderas med ytterligare metoder för att kunna styra materialets prestanda under användning och dess återvinningsbarhet. Konsortiet anser att resultaten är mycket lovande och att fortsatt utveckling av detta spår kan ge ett alternativ till traditionella granulat i konstgräsplaner.

Dessutom har projektet visats marknadsmässigt stort intresse från både svenska och internationella organisationer och företag verksamma inom fotboll och konstgräs. Projektets bedömning är att det finns en stor och intresserad marknad för ett framtida biobaserat nedbrytbart ifyllnadsmaterial för konstgräsplaner.

Nästa steg

Nästa steg i utveckling av materialet är att ge materialet egenskaper som snabbar på nedbrytningstiden i miljöer utanför den fotbollsmiljö det ska verka i. Projektet har gått vidare med en ansökan för hypotesprövningsprojekt steg 2 för att utveckla materialet vidare, samt testa och verifiera dess egenskaper för implementering i verklig fotbollsmiljö.

Läs mer BioPitch – Steg 2.