Nonwoven cellulosamatris för extrakorporeal immunadsorption – steg 1

Detta projekt ska byta ut fossilbaserade eller ohållbart tillverkade fastfasmaterial som används i immunadsorption, med förnyelsebara cellulosanonwoven-material. Immunadsorption är ett viktigt verktyg i flera diagnostiska och terapeutiska tillämpningar inom sjukvården såsom blodtransfusion, organtransplantation, upprening av antikroppar och behandling av autoimmuna sjukdomar. Projektet förväntas därmed adressera FN:s globala mål för hållbar utveckling nummer 12 – hållbar konsumtion och produktion, även mål 3 om god hälsa och välbefinnande samt mål 10 – minskad ojämlikhet kan påverkas, genom att leverera en billigare immunadsorptionsprodukt till en bredare socioekonomisk demografi.

Därför är detta viktigt

Effektiv immunadsorption har potential att nå stora marknadssegment inom sjukvården, genom att till exempel möjliggöra blodtransfusion och organtransplantation mellan blodgrupper. De flesta produkter är fossilbaserade eller ohållbart tillverkade och det är därför av yttersta vikt att nästa generations immunadsorptionsprodukter är förnyelsebara och hållbara. Cellulosabaserade nonwovens är mycket lovande kandidater för detta ändamål.

Förväntat resultat

VitroSorbs vision är att projektet skall leda till en effektiv, hållbar och billig immunadsorptionsprodukt. Mer specifikt är målet att utveckla teknik för att filtrera ABO- plasma till universalplasma vilket möjliggör plasmatransfusioner mellan olika blodgrupper. En sådan nästa generations immunadsorptionsprodukter skulle kunna nå nya stora marknader.

För att nå kommersialisering kommer IP för den funktionaliserade slutprodukten tillfalla VitroSorb och skyddas genom ett projektavtal. Uppskalningspotentialen kommer undersökas genom att identifera nonwovenproducenter som kan implementera solution blown-tekniken (en teknik där polymeren löses upp i stället för att smältas och därmed möjliggör nonwovens även från förnybara råvaror).

Deltagare

VitroSorb AB och RISE Research Institutes of Sweden AB.

Budget & tidplan

Projektet har en total budget på 1 MSEK och kommer att pågå under 9,5 månader – från juni 2024 till februari 2025.