CelluPac – ett biobaserat alternativ till EPS för tillverkning i full skala – steg 1

Projektet pågick mellan april 2019 och oktober 2019.

Målet med projektet var att utveckla ett nytt hållbart material baserat på förnyelsebara råvaror som kan ersätta fossilbaserad EPS i förpackningsmaterial, till vardags även kallat “frigolit”. EPS var vid projektets start redan förbjudet i till exempel New York och Vancouver och i närtid till projektets start godkändes även inom EU en lagstiftning som förbjuder plastprodukter för engångsbruk. Därför var det viktigt att snabbt hitta gångbara och inte minst hållbara alternativ. Ambitionen var att ta fram ett material som lätt ska kunna identifieras som en pappersprodukt och även återvinnas i fibervärdekedjan.

Innovationen byggde på att ersätta polystyren med ett cellulosabaserat material. Projektet skulle pröva förutsättningarna direkt i befintlig tillverkningsutrustning för EPS.

Deltagare

LindePac AB, BillerudKorsnäs AB, Nouryon Pulp & Performance AB och MoRe Research Örnsköldsvik AB.

Budget

Projektets budget var 1 000 000 SEK.

Därför var detta viktigt

Den årliga konsumtionen av EPS innefattar miljoner ton men återvinningen är fortfarande låg och istället hamnar stora mängder i haven. Den värdekedja som detta projekt adresserade är produktionen av EPS-material för förpackningar, då främst engångsförpackningar med kort livscykel. Värdekedjan bottnade vid projektets start i ett uttag av fossila råvaror, framför allt EPS, vilket projektet med sin innovation avsåg att förändra genom att ta fram alternativa biobaserade material. På så vis skulle konsumtionen av icke förnyelsebara material att kunna reduceras successivt.

Förväntade resultat

Projektet förväntades utveckla ett nytt material som till allra största del skulle utgå ifrån hållbara, nedbrytbara råvarumaterial baserade på cellulosa. Ambitionen var att lyckas producera ett innovativt hållbart material med acceptans hos slutkund, som skulle kunna utgöra ett bra exempel och bana väg för en fortsatt kraftsamlad samhällsutveckling mot en cirkulär bioekonomi.

Konkreta resultat

Projektets hypotes att producera ett cellulosabaserat material som ersätter EPS har testats och validerats i laboratorietester men också utvärderas i fullskaliga tester på LindePac. Omfattande utvecklingsarbete återstår dock för att vidareutveckla tekniken och slutligen nå de materialegenskaper som efterfrågas från kund. De initiala testerna i fabriksskala har visat en stor potential, dock behöver materialkompositioner och processbetingelser optimeras vidare.

Nästa steg

Projektet har gått vidare med en ansökan om att arbeta vidare med projektet i Steg 2.

Läs mer om CelluPac – ett biobaserat alternativ till EPS – Steg 2.