Aluminium biokomposit hybrid laminat (ABC-Laminat) – steg 1

Projektet syftar till att utvärdera möjligheten att utveckla ett existerande material (en FML – Fiber Metal Laminate) med att primärt byta ut en härdplast baserad glasfiberkomposit med en biobaserad termoplastkomposit. Kompletterande till att implementera ett biobaserat material kommer projektet att utvärdera möjligheten att använda återvunnen aluminium i plåtskikten.

Projektet syftar till att utvärdera materialkonceptet av ett laminatmaterial bestående av tunn aluminiumplåt med mellanliggande skikt av biobaserade komposit (PLA-baserat) och därmed skapa en miljövänligare FML. Ytterligare vinster med material förväntas bli en lägre densitet, förbättrad processbarhet och ett lägre materialpris. Projektet kommer att utvärdera materialegenskaper, processbarhet och slutligen utvärdera den miljömässiga vinsten genom en hållbarhetsanalys.

Därför är detta viktigt

Att erbjuda ett miljövänligare FML material som dessutom är lättare att tillverka med, har lägre densitet och ett lägre pris än dagens primära material öppnar upp för att implementera materialgruppen för nya marknader.

Förväntat resultat

Det långsiktiga målet är att införa en alternativ FML som kan användas inom flygindustrin såväl som på nya marknader. Fordonsindustrin till exempel går mot fler Al-applikationer tillsammans med ett ökat fokus på hållbarhet. Andra intressanta marknader är med fasader och industriapplikationer.

Deltagare

Gränges AB, Comfil ApS (SME) och RISE.

Budget & tidplan

Projektet har en total budget på 1 MSEK och kommer att pågå under sex månader – mellan november 2021 och maj 2022.