En svensk snowboard tillverkad av svensk biokomposit – steg 1

Projektet pågick mellan maj och november 2021.

Projektet syftade till att undersöka genomförbarheten och marknadsföringspotentialen för skidor och snowboards tillverkade av biokompositer från svenska förnybara råvaror, som ett alternativ till traditionella petroleumbaserade kompositer. Inom ramen för projektet skulle hållbara kompositlösningar som uppfyller de tekniska prestandaspecifikationerna och tillverkningskraven för skidor och snowboards undersökas. Naturliga fibrer som lin eller jute och biobaserade hartser skulle tas i beaktning.

Deltagare

RISE, TUR Snowboards, 1000skis och Åre Skidfabrik.

Budget

Projektets budget var 960 000 SEK.

Därför var detta viktigt

Då intresset för hållbara och cirkulära biobaserade produkter ökar finns det goda skäl att undersöka hur lokalt framställda hållbara material kan främjas – i detta fall vid valet av snowboards och skidor.

Förväntade resultat

Projektet avsåg att ta fram en demonstrator i form av en snowboard tillverkad av svensk biokomposit, samt bedöma produktens hållbarhet med hjälp av LCA (livscykelanalys). Därtill skulle projektet utvärdera marknadspotentialen och vilka värdekedjor som passar för de undersökta materialen och slutprodukten i projektet.

Ett lyckat projektresultat skulle bana väg för ytterligare hållbara material och produktutveckling från svensk råvara inom andra branscher, till exempel bil- och byggindustrin – och därmed öka mervärdet i den svenska biobaserade sektorn och bidra till ett mer hållbart samhälle.

Konkreta resultat

Projektet syftade till att undersöka möjligheterna att tillverka hållbara snowboards/skidor genom att gå över från traditionella fossilbaserade material till mer hållbara alternativ, potentiellt från svensk råvara.

De strukturella kraven är liknande för snowboards och skidor. De består av böjstyvhet, vridstyvhet och vibrationsdämpning. För att uppfylla dessa krav är produkterna utformade som en sandwichkonstruktion bestående av träkärna med glas- eller kolfiberförstärkta polymerskal. ABS, gummi, basskikt och stålkanter är också en del av produktkonstruktionen.

Projektet fokuserade på att ersätta de traditionella fossilbaserade fiberkompositerna i högpresterande skidor/snowboards. Prover i laboratorieskala som är representativa för de verkliga produkterna tillverkades och testades för att uppfylla de strukturella kraven. Ett par demonstratorskidor tillverkades också i fabriken och testades i verklig miljö. På grund av tillverkningsbegränsningarna övervägdes endast prepreg-kompositmaterial. Prepregs av naturfiber finns för närvarande inte tillgängliga i Sverige, så europeiska tillväxtlinfiberpregregar övervägdes i stället. Det är för närvarande inga naturfiberprepregs med biobaserade hartser tillgängliga på marknaden, så en 100% fossilbaserad alternativ lösning uteslöts.

Slutsatsen av projektet är att

1) ​​linfiberprodukter kan prestera lika bra som sina glasfibermotsvarigheter,

2) en minskning av koldioxidavtrycket med 16 % förväntas under produktionen,

3) mognadsgraden för 100 % fossilbaserad prepreg-komposit är inte tillräckligt hög för att anpassas i branschen idag,

4) marknadspotentialen för naturfiberkomposit är hög inom skid/snowboardbranschen.

Prototyp.

Extern synlighet

Projektresultatet har spridits via ri.se (https://www.ri.se/sv/berattelser/gar-det-att-aka-skidor-gjorda-av-biofibrer) och partners sociala medier konton (1000 skis Instagramkonto med 13,5K följare, https://www.instagram.com/1000skis/).

Projektresultat har också presenterats vid Swedish Network for Sports Tech and Analytics seminarium den 23/05/2022.

Nästa steg

Följande uppslag har lyfts fram för ett eventuellt fortsättningsprojekt:

  • Förfina processfönstret för att förbättra tillverkningskvaliteten för skidor/snowboard tillverkade av linfibermaterial vid Åre Skidfabrik.
  • Det finns ett behov av att utveckla biobaserat harts som kan användas i kombination med naturfiber i kompositprodukter.
  • Utföra en mer omfattande LCA-analys, inklusive användningsfasen för produkten. En snabb bedömning visade att användarbeteendet under produktens användningsfas, som att ta flyget för att åka skidor, har en mycket högre negativ koldioxidutsläppseffekt än tillverkningen av produkten.