En svensk snowboard tillverkad av svensk biokomposit – steg1

Projektet syftar till att undersöka genomförbarheten och marknadsföringspotentialen för skidor och snowboards tillverkade av biokompositer från svenska förnybara råvaror, som ett alternativ till traditionella petroleumbaserade kompositer. Inom ramen för projektet ska hållbara kompositlösningar som uppfyller de tekniska prestandaspecifikationerna och tillverkningskraven för skidor och snowboards undersökas. Naturliga fibrer som lin eller jute och biobaserade hartser kommer att tas i beaktning.

Därför är detta viktigt

Då intresset för hållbara och cirkulära biobaserade produkter ökar finns det goda skäl att undersöka hur lokalt framställda hållbara material kan främjas – i detta fall vid valet av snowboards och skidor.

Förväntat resultat

Projektet avser att ta fram en demonstrator i form av en snowboard tillverkad av svensk biokomposit, samt bedöma produktens hållbarhet med hjälp av LCA (livscykelanalys). Därtill kommer projektet att utvärdera marknadspotentialen och vilka värdekedjor som passar för de undersökta materialen och slutprodukten i projektet.

Ett lyckat projektresultat skulle bana väg för ytterligare hållbara material och produktutveckling från svensk råvara inom andra branscher, till exempel bil- och byggindustrin – och därmed öka mervärdet i den svenska biobaserade sektorn och bidra till ett mer hållbart samhälle.

Deltagare

RISE, TUR Snowboards, 1000skis och Åre Skidfabrik.

Budget & tidplan

Projektet har en total budget på 960 420 SEK och kommer att pågå under sex månader – från maj till november 2021.