Använda hållbart biomaterial som fordonskomponenter i vinterterräng – steg 1

Snöskoterdelar som kåpor, packboxar, medar och liknande fordonsdetaljer är idag oftast gjorda av petroleumbaserade plaster, med en negativ CO2-påverkan. Projektets hypotes är att denna typ av fordonsdelar kan ersättas med det 100% biobaserade alternativ som Papershell erbjuder. Studien vill visa vilka delar som är lämpliga att ersätta direkt med Papershell, vilka som kräver vidare FoU och vilka fordonsdelar som inte går att ersätta. De delar som går att ersätta kommer Vidde konstruera i samarbete med övriga projektparter.

Deltagare

RISE AB, Vidde Snow Mobility AB, Papershell AB och Pimm AB.

Budget & tidplan

Projektets budget är 1 MSEK och kommer att pågå under 6 månader, mellan november 2022 och april 2023.

Därför är detta viktigt

Sverige är ett föregångsland i utvecklingen av fordon som påskyndar omställningen till hållbar mobilitet. Snöskotern står idag för betydande av emissioner och buller i känslig arktisk miljö. Papershell är ett biobaserat material som påvisat goda egenskaper i användningen som fordonsdelar. Projektet kommer visa vilka delar på en snöskoter som är möjliga att byta till delar gjorda av det biobaserade materialet Papershell, som ett led i övergången till hållbar mobilitet i vintermiljö.

Förväntade resultat

Projektets fokusområden kommer vara termiska egenskaper, hållfasthet och ljuddämpande egenskaper. Arbetet inleds med en genomlysning av samtliga komponenter och system på fordonet, för att identifiera och klassificera dessa utifrån lastbärande förmåga (dekorativ, semi-strukturell och strukturell). Man tittar sedan på det nya materialets påverkan på fordonets ljudbild samt påverkan på den termiska prestandan, framför allt i sträng kyla (potentiellt ner till – 40 °C). Därefter följer en analys av materialet utifrån projektets fokusområden, och att avslutas med en hållbarhets- och affärsbedömning.

Bild från projektet.

Projektet hoppas kunna ersätta så många som möjligt av de CO2-belastande fordonsdelarna på framtidens snöskotrar med 100% biobaserade alternativ. Denna gemensamma studie kommer ge svar på om materialteknologin som Papershell erbjuder kan användas, och vilka delar Vidde kan ersätta. Målsättningen är att inte enbart titta på komponentersättning ur ett hållfasthetsperspektiv, utan även att utvärdera systemeffekter med fokus på ljudprestanda och energieffektivitet, i den utmanande miljö en snöskoter verkar i.