Högpresterande syllar från KL-skivor

Ett steg i en övergång till en biobaserad samhällsekonomi är att förändra sättet bostäder normalt byggs på i en mer hållbar riktning. Det prefabricerade trähusbyggandet har under senare år bidragit till en positiv utveckling i den bemärkelsen.

Allt fler flerbostadshus byggs med en lastbärande trästomme. För branschen har detta inneburit utmaningar rent resursmässigt men också tekniskt. Idag finns behov av förbättrad prestanda i bland annat de delar av stommen där materialet belastas vinkelrätt sin fiberriktning. Sådana återfinns bland annat i byggnaders så kallade syllar och hammarband.

Hypotesen är att det är möjligt att avsevärt öka möjligheterna att bygga högt med prefabricerade regelstommar. Utgångsmaterialet till kritiska delar i de förbättrade stommarna är en restprodukt som uppstår vid KL- trätillverkning och som idag går till förbränning.

Projektet syftar till att ta fram en produkt som innebär att möjligheterna att bygga höga träbyggnader med konventionell lastbärande trästomme förbättras.

Målsättningen är att bekräfta hypotesen att brädor framsågade av restprodukter från tillverkningen av KL-skivor kan användas för att utveckla och öka det avancerade bostadsbyggandet i trä.

Därför är detta viktigt

Om målsättningen i projektet lyckas kommer egenskaperna i dessa kritiska delar av den höga träbyggnaden att förbättras avsevärt och möjligheten att bygga fler avancerade flerbostadshus i trä att öka. Målsättningen är att produkten (eller liknande produkter som utvecklas) kommer att underlätta möjligheterna att bygga fler och högre prefabricerade trähus.

Förväntat resultat

Projektet vill få fram en mer omfattande experimentell försöksserie, planera och förbereda en försöksuppställning för långtidstest av syllar av KL-trä i relevant miljö och demonstrera användning av produkten i icke lastbärande väggar, exempelvis innerväggar eller gavelväggar. Utöver det är målsättningen att simulera en belastad KL-syll med finita elementmetoden med hjälp av moderna beräkningsverktyg.

Målet är att projektets ”KL-brädor” levereras till producerande företag för montage i icke lastbärande väggar. Projektet ska också undersöka om hanteringen av KL-brädor lämpar sig vid projektets medverkande företag.

Deltagare

AB Hilmer Andersson, Dynalyse AB, Karlstads universitet, Linnéuniversitetet, Moelven Byggmodul AB, Obos Bostadsutveckling AB samt Villa Vida AB.

Budget & tidplan

Projektet har en total budget på 1 090 000 SEK och kommer att pågå under sex månader – mellan november 2020 till maj 2021.

Bilden föreställer ett mekaniskt test av hållfastheten i en träsyll. Utvärderingen sker genom stereoskopiskt tagna fotografier vilket möjlighet att följa och i efterhand utvärdera hur träbitarna deformeras under belastning.