Ren biogas med infraljud i ett steg

Infrasonik har genomfört prototypförsök som avser förbränning av biobränsle med underskott av syre i en panna som tillförs infraljud. Samma grundprincip bedöms möjlig att tillämpa för effektiv förgasning av biobränsle. Hypotesen för projektet är att förgasning av biobränsle med infraljud eliminerar tjär- och sotbildning i processen, vilket innebär att en ren biogas kan framställas i ett steg till en låg kostnad.

En viktig del av detta projektet är också att genomföra en fördjupad marknadsanalys.

Därför är detta viktigt

En innovation kring detta skulle möta marknadens efterfråga på en teknik som på ett kostnadseffektivt sätt kan framställa en ren biogas. En minskad kostnad för framställning av biogas ökar incitamenten för en övergång från fossila till biobaserade alternativ.

Förväntat resultat

Innovationen kommer att bidra till ett enklare och mer kostnadseffektivt sätt att framställa en ren biogas.

Deltagare

Midroc, Midroc Automation, Infasonik och GreenSteam.

Budget & tidsplan

Projektet har en total budget på 1 005 000 SEK och kommer att pågå till och med januari 2020.