Ren biogas med infraljud i ett steg – steg 1

Projektet pågick mellan april 2019 och december 2019.

Infrasonik har genomfört prototypförsök som avser förbränning av biobränsle med underskott av syre i en panna som tillförs infraljud. Samma grundprincip bedöms möjlig att tillämpa för effektiv förgasning av biobränsle. Hypotesen för projektet var att förgasning av biobränsle med infraljud eliminerar tjär- och sotbildning i processen, vilket innebär att en ren biogas skulle kunna framställas i ett steg till en låg kostnad.

En viktig del av detta projektet var också att genomföra en fördjupad marknadsanalys.

Därför var detta viktigt

En innovation kring detta skulle möta marknadens efterfråga på en teknik som på ett kostnadseffektivt sätt kan framställa en ren biogas. En minskad kostnad för framställning av biogas skulle öka incitamenten för en övergång från fossila till biobaserade alternativ.

Förväntat resultat

Innovationen förväntades bidra till ett enklare och mer kostnadseffektivt sätt att framställa en ren biogas.

Deltagare

Midroc, Midroc Automation, Infasonik och GreenSteam.

Budget

Projektet hade en total budget på 1 005 000 SEK.

Konkreta resultat

Resultatet av projektet är en fungerande testanläggning som har skapat förutsättningar för att avgöra huruvida biomassa kan förgasas mer effektivt med infraljud. Förgasningstiden för en pellets i testanläggningen är cirka 16 sekunder, vilket är betydligt kortare än med befintlig teknik. Rektorn kan även göras väldigt kompakt, vilket innebär en hög energitäthet. Tester ger också indikationer på att en process med ett mycket lågt syreöverskott är möjligt samt att gasen är ren direkt efter reaktionskammaren, vilket innebär att kostnad för efterföljande steg för rening sannolikt kommer att kunna reduceras. Dock behövs fler tester genomföras med kontinuerlig mätning av gasens sammansättning för att vidare utveckla kunskapen om hur infraljudet påverkar förgasningsprocessen.

En demonstration av testanläggningen har gjorts för Stockholm Exergi. En IP-strategi har utvecklats och en patentbeskrivning har påbörjats.

Nästa steg

Det blev under projektets gång tydligt att det krävs mer omfattande experimentell forskning innan ett kommersiellt steg kan tas. Nästa steg planeras därför att genomföras tillsammans med Energitekniskt Centrum (ETC) som kommer driva ett forskningsspår med syftet att med ett vetenskapligt tillvägagångssätt påvisa den tekniska potentialen med tekniken, samt hur systemet bör kalibreras för att optimera förgasningsprocessen.

En industriell användare av en brännbar gas kommer att involveras för att ge input till kravställning av gasens kvalitet och som är intresserade av att använda tekniken när den är färdigutvecklad.

Parallellt kommer att studentprojekt att drivas som sätts upp av STUNS Energi med studenter från Uppsala universitet. Deras uppgift kommer vara att göra en fördjupad benchmarkinganalys av tekniken relativt befintlig teknik.

Se video från demoanläggningen: