Fraktionering av svampbiomassa för valorisering av sidoströmmar från skogsindustrin – steg 1

Cirkulär är en start-up som omvandlar restavfall från biomassa till högvärdiga produkter, med hjälp av filamentösa svampar. Cirkulär skalar för närvarande upp sin produktion av svampbiomassa (svampceller), med biomassarester från Nymölla massa- och pappersbruk.

Detta hypotesprojekt syftar till att utveckla en fraktioneringsmetod av svampcellerna, som kan öka biomassans ekonomiska värde och produktkvalitet. Hypotesen är att en fraktionering av cellerna till beståndsdelar med högre värde, kommer att leda till ett koncept med högre lönsamhet.

Projektet förväntas uppnå ett bevis på genomförbarhet (proof of concept) , gällande fraktionering av svampbiomassan, ett etablerat protokoll för att utvinna fraktioner med hög renhet och en framgångsrik fraktionering i pilotskala. Projektet har potential att öka lönsamheten för svensk bioindustri, minska CO2-utsläppen från avfallshanteringen och ge hållbara lösningar för värdering av sidoströmmar.

Därför är detta viktigt

Projektets hypotes är att fraktionering av cellerna till beståndsdelar med högre värde (och lägre värden), kommer att leda till en förbättrad ekonomisk genomförbarhet och att konceptet därmed blir en hållbar lösning för existerande bioindustrier. Cirkulär håller för närvarande på att skala upp sin produktion av svampbiomassa från biomassarester från massa- och pappersbruket i Nymölla. Detta projekt kan möjliggöra en bredare implementering av tekniken vid olika industrier och därmed bidra till en ökad hållbarhet.

Förväntat resultat

De förväntade resultaten är ett ”proof of concept” för fraktionering av svampbiomassan, ett etablerat protokoll för att erhålla fraktioner med hög renhet och en framgångsrik fraktionering i pilotskala.

Deltagare

Cirkulär AB och Lunds tekniska högskola, Institutionen för Bioteknik.

Budget & tidplan

Projektet har en total budget på drygt 1MSEK och kommer att pågå under 6 månader – från maj till december 2024.