Biobaserad odlingsmedia till växtpaneler för urbana ekosystemtjänster – steg 1

Projektet pågick mellan november 2020 och april 2021.

Greenworks AB har utvecklat en vertikal trädgårdspanel som bidrar till ekosystemtjänster i stadsmiljöer. Greenworks AB fokuserar nu på att producera dessa paneler med helt biobaserade material.

Hittills har företaget funnit biobaserade alternativ för alla komponenter utom en – ett odlingsmedia för rotsystem. Konsortiet undersökte i det här projektet möjligheten att ersätta nuvarande komponent med en biobaserad. Komponenten behövde kunna leverera ett gediget nätverk som absorberar vatten, andra krav var att den klarar olika PH-värden och var hållbar.

Syftet var att ersätta dagens odlingsmedia, producerat från icke förnybar råvara, med en ny biobaserad produkt. I projektet undersökte konsortiet om aska från förbränning av biomassa och biokol från pyrolys av biomassa var potentiella biobaserade råvaror för ett material som skulle kunna bli en komponent för odlingsmedia.

Projektets mål var att bekräfta eller avfärda hypotesen att odlingsmedia för rotsystem går att tillverka från biokol och/eller aska.

Deltagare

Greenworks AB, Ramboll Sweden AB, EniviGas Technology AB, RISE AB och RISE ETC AB.

Budget

Projektets totala budget var 1 014 860 SEK.

Därför var detta viktigt

Forskningsprojektet och produktutvecklingen bidrog till bioekonomin eftersom den avsåg ta tillvara och förädla en restprodukt från svensk skogsindustri, och skapa förutsättningar för ett nytt användningsområde.

Processen är cirkulär då projektet använde resurser inom samhällets kretslopp – det var en restprodukt som användes och projektets design tog hänsyn till återanvändning och återvinning. Den globala marknaden för gröna tak och väggar uppskattas idag till cirka 700 miljarder kronor och beräknas fortsätta öka med cirka 20 procent årligen.

Förväntade resultat

Projektet förväntades undersöka om material från biokol och eller aska går att använda som biobaserade komponenter för odlingsmedia för rotsystem.

Konkreta resultat

Hypotesen är bekräftad då odlingsmedia går att tillverka från biokol. Biokol fungerar som växtsubstrat för fröer, sticklingar och fullvuxna växter. Egenskaperna biokol har är ej av lika hög standard som pimpsten. Fullvuxna växter trivs bättre i pimpsten,sticklingar rotar sig bättre i pimpsten och fröer gror bättre i pimpsten. Pimpsten påverkar pH i vatten mindre än biokol. Biokol absorberar mer vatten än pimpsten.

Greenworks har identifierat ett nytt biobaserat odlingssubstrat som är framställt från restströmmar inom svensk skogsindustri. En restprodukt har därför förädlats och ett nytt användningsområde har identifierats.

Nästa steg

Greenworks vill fortsätta inom området bioinnovation. Projektets mål är att söka steg 2 och undersöka hur biokoks kan utvecklas och förbättras som odlingssubstrat och för vertikal applikation. Över en längre period siktar projektet på patent för ett odlingsmedium och för fröpreppade fasadpaneler.

Webb: www.greenworks.se

Läs om Formning av biokol och fröer för fasadgrönska – steg 2.