Hållbart miljövänligt trä genom skräddarsydd impregnering – steg 1

Projektet pågick mellan december 2018 och maj 2019.

Projektet syftade till att underlätta träbyggandet och öka användningen av trä, till exempel i flerbostadshus och andra byggnadsverk, genom att förbättra egenskaperna hos impregnerat virke. Projektets mål var att framställa en skräddarsydd träimpregnering som är miljövänlig och som har ett brett funktionsskydd. Den skulle skydda träet mot angrepp från röta, mögel, mikroorganismer och brand, samt ha en hög beständighet över tid.

Deltagare

Holmen, Nouryon, Optimera, RISE och WTT.

Budget

Projektets budget var 1 205 000 SEK.

Därför var detta viktigt

Dagens träimpregnering innehåller ofta koppar och andra giftiga och miljöskadliga ämnen. Projektgruppen utgick ifrån att en förutsättning för en hållbar samhällsutveckling är att kunden kan välja produkter som har god klimat- och miljöprestanda. Genom att möjliggöra användandet av trä i fler användningsområden och typer av byggnader, på bekostnad av betong och metall, bidrar projektet till ett mer hållbart samhälle.

Förväntade resultat

Projektet förväntades ta fram en skräddarsydd och miljövänlig impregnering och därigenom ta till vara på miljöfördelen med att bygga i biobaserade material. Användandet av existerande, naturliga produkter på ett nytt innovativt sätt kan ge byggmarknaden nya förbättrade produkter i en nära framtid. En annan fördel är att träet med den skräddarskydda impregneringen möjliggör återvinning av det impregnerade byggmaterialet istället för att behöva destrueras genom förbränning.

Konkreta resultat

Projektets hypotes, att skräddarsydd impregnering av trä med miljövänlig komponent kan ge trä ett bättre funktionsskydd, har verifierats. Projektets huvudfokus var att testa funktionella egenskaper av det modifierade träet genom angrepp av exempelvis tränedbrytande svampar, men även att undersöka dess funktion som barriär mot brand och fukt samt undersöka eventuell fiberresning. Testerna resulterade i en värdefull kunskapsbank och en ökad förståelse för mekanismen bakom den skrädarsyda impregneringen.

Nästa steg

Projektet planerar att gå vidare med en ansökan gällande optimering av projektets koncept i Steg 2.